www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

اهل سنّت معتقدند راه هایی که به حرام منجر می شود را باید به طور مطلق مسدود نمود . و به تعبیر دیگر ، مقدّمۀ حرام مطلقاً و به طور کلّی حرام است ، این را قاعدۀ سد ذرایع می گویند .
ولی در جای خود به اثبات رسیده که مقدّمۀ حرام همیشه حرام نیست ، بلکه برای کسی حرام و در مواردی حرام است که به طور حتم و قطع ، امری منجربه حرام گردد ، نقل آن حرام است . ولی در عموم خبرها چنین نیست ، بلکه نقل آنها باعث تقویت ایمان مردم به حضرت خواهد شد، اگر چه ممکن است برخی سوء استفاده کرده و هوس چنین ادعاهایی نمایند ، ولی وظیفۀ علما است که در مقابل این گونه افراد ایستاده و مردم را از مقاصد شوم آنها مطلع سازند.
آیا می توان طبق قاعدۀ سدّ ذرایع ، ادعای ملاقات با حضرت را دروغ دانست ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته