montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

حضرت مهدی (ع) بعد از ظهور با انحرافات فکری چگونه برخورد خواهد کرد ؟

یکی از مشکلاتی که امام مهدی (ع) با آن رو به رو می شود ، مشکل انحراف ها و برداشت ها و تفسیرهای نادرستی است که در راه و روش های دین خدا و اصول و فروع احکام الهی پدید آمده و قرن ها در ذهن جامعه اسلامی نفوذ و رسوخ کرده است. این موضوع، مانع عظیمی بر سر راه امام مهدی (ع) است؛ زیرا کفر و کافر به سلاحی مجهّز نیست و انسان بی اعتقاد، حقّی را به نام اسلام واژگونه نیاموخته است. و برای او اصل یا اصولی را نادرست تفسیر نکرده و چیزی را به شکل انحرافی و نادرست به نام دین خدا در ذهن مردم جای نداده است و آیه یا حدیثی را به رأی و دلخواه خویش معنی نکرده است ... این کار آسانی است ، لیکن با مسلمان و مدّعی خداشناسی که تعالیم دین یا بخش هایی از آن را ه گونه ای انجرافی آموخته و معنای بسیاری از احادیث و آیات قرآنی را بر عکس فهمیده است و ... چگونه می تون روبه رو شد ؟ و چه سان می توان به این طبقه فهماند که این افکار و اندیشه ها و تفسیر و تأویل ها که آنان و جامعه و پیشوایان و مبلّغان مذاذهبی ایشان به نام دین آموزش داده اند و سال ها بلکه قرن ها گفته و تکرار کرده اند دین خدا نیست ؟ در این جا مشکلاتی روی می دهد که در مورد کافران و بی اعتقادان وجود ندارد ؟ این جریان یکی از موانع بزرگ بر سر راه امام مهدی (ع) است ، زیرا در این جریان امام تنها با توده های نا آگاه رو بدر رو نیست ، بلکه عاملیناصلی توجیه ها و تدویل ها و انجحراف ها و تحریف ها نیز پشت سر آنان قرار دارند و همواره به تحریک افکار و فتنه گری مشغول اند . عاملان اصلی بر عکس تفسیر کردن قرآن و حدیث از سه جریان تشکیل می شوند :
1-روحانیان دنیا دار و وابسته .
2-سرمایه داران و اشراف .
3-حکومت های به ظاهر اسلامی .
شاید بخشی از برنامه های کشتار گسترده و فراگیر امام مهدی (ع) در جامعه های اسلامی در این ارتباط باشد و به این علت باشد که مسلمانان با حربۀ اسلام انحرافی –که در حقیقت ضدّ اسلام است – به جنگ با امام بر می خیزند ، وامام ناگزیر با قاطعیّت با آنان رو به رو می شود ، البته در صورتی که از افکار و اندیشه های نادرست خویش دست بر ندارند .
امام صادق (ع) فرمود: « إنّ قآئمنا إذا قام استقبل من جهلة الناس أشدّ ممّا استقبله رسول الله من جهّال الجاهلیّه . قلت : و کیف ذلک ؟ قال : إنّ رسول الله (ص) أتی الناس و هم یعبدون الحجارة و الصخور والعیدان و الخشب المنحوتة ، و أنّ قآئمنا إذا قام أتی الناس و کلّهم یتأوّل علیه کتاب الله و یحتجّ علیه به ... » ؛ « آزاری که قائم به هنگام رستاخیز خویش از جاهلان آخر الزمان بیند بسی سخت تر است از آن همه آزار که پیامبر (ص) از مردم جاهلیّت دید . راوی می گوید : گفتم این چگونه می شود ؟ امام فرمود : پیامبربه میان مردم آمد در حالی که ایشان سنگ و صخره و چوب و تخته های تراشیده را می پرستیدند ، و قائم ما که قیام کند مردمان همه از کتاب خدا برای وی دلیل می آورند وآیه های قرآن را تأویل و توجیه می کنند . »
مشکل امام زمان (ع) ، مشکل توده های جاهل و نادانی است که در دوران عمر خود گرتار بد آموزی های گسترده در تعالیم دین بوده اند و به رهبری و راهنمایی تزویرگران عالم نما از سر جهل رو در روی امام و منجی خویش می ایستند و با تحریک مدعیان دروغین علم دین با امام بر حقّ به ستیز بر می خیزند ، و درگیری با حربۀ تأویل قرآن خواهد بود .
کوشش امام و رسالت او تطبیق درست و دقیق تعالیم قرآن بر مسائل حیات بشری و مشخّص کردن حدّ و مرزهای واقعی احکام اسلام است .
انحرافات فکری


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته