montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net


بعد از قدر زمین، قَدرَت را دانستم

بعد از قدر زمین، قَدرَت را دانستم
چند روزی از شب های قدر اهل زمین گذشته مولاجان ...
آمدی، ظاهر شدی
سَری به پرونده ی اهل زمین زدی و رفتی ...
مولای من ... این چند روز دلم پر می کشد به هوای عطر نفس هایت که میهمان این حوالی بودی ...
من بوی عطر پیراهنت را... بوی عطر عبای آسمانی ات را خوب می شناسم ...
همین جا بودی شب های قدر کنار قلبِ من ...
من غافل از این حضور گرم تو، درگیرِ دنیایم و فریبکاری اش ..
چه شد تو را گم کردم؟
چه شد دستم از دستان گرمت جدا شد؟
تو میدانی چرا؟
مولاجان ...
این چند روزی که از شب های قدر زمین می گذرد، هنوز هم جای قدم هایت، روبرویم مانده
جای قدم هایت بر زمین در این خیابان ...
بودی ... خوب می دانم، هر جا نام تو را بخوانند و تو را عاشقانه بخواهند؛ آنجا حاضر می شوی و دل ها را لبریز از حضورت می کنی ...
آن زمان که نامت را خواندم و یادت کردم و زیر آسمان برای آمدنت، دعایی عاشقانه کردم
آمدی و همچون عابری خسته لبریز از عشق از کنار خاطره ام گذشتی اما حیف...
من، تو را ندیدم ...
اهل زمین مرا نورانی می خوانند و آسمانی
اما اینها نشانه های عبور عاشقانه ی توست از منظر خیالم، جانم، دنیایم...
بیا به اهل زمین بگو: آسمان هر چه دارد به اعتباره "مهدی" ست ...
بیا به اهل زمین بگو: آسمان را "مهدی" آسمانی کرد ...
نه نام دارم نه نشان و نه نشانی ...
فقط یک قلب دارم که آن هم به عشق مهدی، به نام مهدی می تپد ...
من به عشق مهدی زنده ام هنوز ...
بعد از قدر زمین، قَدرَت را دانستم


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته