montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

صورت حضرت

در روايات در وصف چهره و صورت حضرت مهدى ارواحنا له الفداء چنين آمده است: سيمايى چون ماه تابان دارد و چهره اش گرد و درخشان است.[1] پيشانى باز و نورانى، بينى كشيده و باريك دارد [2] چهره ای چون دينار گرد و گلگون است.[3] ديدگانش سرمه كشيده، محاسن مباركش پر مو و برگونه راست او خالى جذاب است.[4]قد حضرت

در وصف قد و قامت حضرت مهدى ارواحنا له الفداء آمده است: راست قامت است، اما نه دراز قد. [5] قد مباركش مانند شاخه درخت بان كه سروقدان را به آن تشبيه مى كنند و يا چوب ريحان است. [6]اندام حضرت علیه السلام

ابو بصير می گويد به امام صادق علیه السلام گفتم: از پدر شما شنيده ام که امام زمان ارواحنا له الفداء سينه اى گشاده و كتف هايى باز و عريض دارد.

حضرت فرمود: ای ابا محمد پدرم زره پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم را پوشيد، ولى برايش بلند بود، به طورى كه بر زمين مى رسيد. من نيز آن را پوشيدم، ولى بر قامتم بلند بود، ولى آن زره بر قامت حضرت قائم ارواحنا له الفداء چنان مناسب و اندازه است كه بر بدن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اندازه بود و قسمت پايين آن زره كوتاه است، به طورى كه هر بيننده گمان می كند، اطراف آن را گره زده اند. [7]

ريان بن صلت می گويد: به امام رضا علیه السلام عرض كردم: آيا شما صاحب امر هستيد؟

فرمود: من امام و صاحب امر هستم، ولى نه آن صاحب امرى كه زمين را از عدل و داد پر می كند. حضرت قائم كسى است كه وقتى ظهور می كند، در سن پیران است، ولى به نظر جوان مى آید. اندامى قوى و تنومند دارد به طورى كه اگر دست را به سوى بزرگترين درخت دراز كند، آن را از ريشه بيرون مى آورد و اگر ميان كوه ها فریاد برآورد، صخره ها را مى شكند و از جا كنده مى شود[8]

پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: او از فرزندان من است، اندامش چونان مردان بنى اسرائيل سخت و ستبر است. [9]

در ديگر روايات آمده است: راست قامت است ولى نه دراز قد، چهار شانه است ولى نه كوتوله ،خلقت او معتدل است. شكمى چاق، ران هايى پرگوشت و اندامى متناسب دارد [10]ابروهاى حضرت

در روايات در وصف ابروهاى حضرت مهدى ارواحنا له الفداء چنين آمده است:

ابروهايش به طرف صورتش فرو هشته است. [11] ابروهايى كشيده دارد. [12] ابروانى به هم رسيده دارد. [13]پيشانى حضرت

روايات ، نشانى حضرت مهدى ارواحنا له الفداء را چنين توصيف كرده است:

پيشانى باز و درخشان.چشمان حضرت

در وصف چشمان حضرت آمده است:

ديدگانى مشكى و سرمه كشيده دارد. [14] و از شب زنده دارى فرو رفته است. [15]رنگ چهره حضرت

در روايات رنگ چهره حضرت مهدى ارواحنا له الفداء چنين آمده است:

رنگش عربى گندم گون است . [16] هاله اى از نور او را احاطه كرده است. [17] صورتى نقره فام و چهره اى گلگون دارد. [18]
گونه حضرت

در روايات آمده است كه برگونه راست حضرت قائم ارواحنا له الفداء خالى جذاب وجود دارد [19]مانند دانه مشك كه بر قطعه عنبر سائيده باشند. [20]محاسن حضرت

در روايات آمده است:

محاسن ريش مباركش پر مو و مشكى است [21]دندان حضرت

در روايات درباره دندان هاى حضرت چنين آمده است:

دندان هايش چون شانه ظریف، منظم وجدا از هم است. [22] دندان هايى شفاف دارد. [23] دندان هاى ثنايايش براق و از هم جدا است. [24]علامت پشت

در پشت مبارك رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم علامتى بود كه آن را ختم نبوت گويند.

حضرت مهدى ارواحنا له الفداء نيز علامتى در پشت دارد مانند علامت پشت مبارك رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم كه برخى از آن به ختم وصايت تعبير كرده اند. [25]شنوءة

منطقه اى است در يمن كه قبيله ازد به آن ها منسوب است. مردان اين منطقه در زيبائى ضرب المثل هستند. [26]

رسول اكرم صلی الله علیه و آله و سلم در حديثى سيماى درخشان حضرت مهدى ارواحنا له الفداء را هنگام ظهور چنين توصيف مى فرمايد: گويى مردى است از شنوءة و بر دوش او دو عبا از قطوان است. [27]شمايل حضرت

صفات و مشخصات حضرت مهدى ارواحنا له الفداء كه در احاديث و روايات آمده بسيار است .

مرحوم مجلسى در كتاب غیبت شيخ طوسى از امام باقر علیه السلام نقل مى كند كه امير المؤمنين علیه السلام در منبر فرمود:
مردى از دودمان من، در آخر الزمان ظهور مى كند كه رنگش سفيد مايل به سرخى و شكمش عریض، ران هايش پهن، استخوان شانه هايش درشت و در پشت وى دو خال است: يكى به رنگ پوست بدنش و ديگرى شبيه خال پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم است .
دو نام دارد: يكى مخفى و ديگرى ظاهر، نامى كه مخفى است احمد و نامى كه ظاهر است محمد مى باشد. [28]

روزى اميرالمؤمنين علیه السلام نگاهى به امام حسين علیه السلام كرد و فرمود: اين پسر من آقاست، چنان كه پيغمبر نيز او را آقا ناميد، خداوند از دودمان او مردى همنام پيغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به وجود آورد كه در خوى و سيرت مانند خود آن حضرت است. پيشانى اش باز، بينى اش كشيده، ميان برآمده، شكمش فربه، ران هايش پرگوشت و در ران راستش خالى است و ميان دندان هاى ثنايايش باز ست... . [29]

دركتاب فصول المهمَه آمده است: مهدى موعود جوانى متوسط القامه، نيكورو و خوش موى است موى سرش بر روى دوش هايش ريخته است. بينى اش باريك و پیشانى اش باز است...... [30]

از جمله خصايص حضرت آن است كه گذشت زمان باعث پيرى او نمى شود، لذا وقتى ظهور مى كند با آن كه سن مبارك او سال ها از هزار گذشته، به صورت مردى چهل ساله ظاهر می شود. [31]

به هر حال اوصافى و خصوصياتى كه براى آن حضرت بيان شده، مشخصاتى است كه جز بر آن شخصِ خاص امام دوازدهم، يگانه فرزند امام حسن عسكرى علیه السلام بر احدى قابل انطباق نيست، لذا بطلان دعاوى مدعيان مهدويت با توجه به اين نشانه ها آشكار است.

[1] بحار الانوار ج50 ص 78 منتخب الاثرص 185.

[2] كشف الغمه ج 3 ص 259 بحار الانوار ج 51 ص 80 و 90.

[3] بحار الانوار ج 1 5 ص 77 الزام الناصب ص 139.

[4] کشف الغمه ج 3 ص 260.

[5] الزام الناصب ص 138.

[6] روزگار رهایی ج1 ص169.

[7] بحار الانوار ج152 ص 319 ، اثبات الهداة ج 3 ص 440 و 520.

[8] کمال الدین ج 2 ص 48، اعلام الوری ص 407 ، کشف الغمه ج 3 ص314.

[9] ملاحم ابن طاووس ص 142.

[10] روزگار رهایی ج 1 ص 121.

[11] الزام الناصب ص 138.

[12] همان ص 138.

[13] همان ص 138.

[14] كشف الغمه ج3 ص 260 و276 ، منتخب الاثر 166 ، بحار الانوار ج 52 ص 51.

[15] الزام الناصب ص 3810.

[16] منتخب الاثر ص 185بحار الانوار ج 50 ص78.

[17] کشف الغمه ج 3 ص 259 و269 منتخب الاثر ص147.

[18] منتخب الاثر ص157 بحار الانوار ج 51 ص35.

[19] كشف الغمه ج 3 ص 260 ، منتخب الاثر ص166 ، ينابيع الموده ج 3 ص 35.

[20] الزام النا صب ص 138 ، الامام المهدى ص337.

[21] كشف الغمه ج 3 ص260 و276، منتخب الاثر ص 166، بحارالانوار ج51 ص 36.

[22] بحار الانوار ج 15 ص 77 ، کشف الغمه ج 3 ص 260 و 277.

[23] غيبة نعمانى ص 141، منتخب الاثر ص 150.

[24] منتخب الاثرص 165.

[25] نجم الثاقب باب سوم.

[26] روزگار رهایی ج 1 ص 122.

[27] بحار الانوار ج52 ص 80 اختصاص مفيد ص 208.

[28] بحار الانوار ج 51 باب 4 حديث 4.

[29] همان حديث 19.

[30] سیماى آفتاب حبيب الله طاهری ص 55.

[31] منتخب الاثرص 284.


سیمای حضرت


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته