montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

راهبردهاي فرهنگي مهدويت براي جامعه و دولت زمينه ساز-بخش پنجم

بخش چهارم : ارائه راهبردهاي كلان پيشنهادي فرهنگي مهدويت در چهار حوزه (راهبردهاي WT،WO،ST ،SO)

پس از شناسايي عوامل خارجي (فرصت ها و تهديدها) و عوامل داخلي (قوت ها و ضـعف هـا ) و پس از معين شدن رويكـرد و جهـت حركـت راهبـرد جامعـه، راهبردهـاي پيـشنهادي فرهنگـي مهدويت را، بر اساس مدل swot در چهار حوزه (راهبردهاي SO ،ST،WO،WT ) ارائه مي نماييم.
روش تجزيه و تحليل SWOT الگوي تحليلي مفيدي است كه به شكل نظام يافتـه هريـك از عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهديد دكترين مهدويت را كـه بـه روشهـاي مختلـف جمـع آوري اطلاعات و با مطالعه محيط داخلي و خارجي به دست آمده، شناسايي و دسته بندي كرده و مـسير را براي طراحي راهبردهـاي فرهنگـي مناسـب بـراي جامعـه زمينـه سـاز شـيعه ايـران اسـلامي هموار مي سازد.
مدل SWOT در حالت معمولي متشكل از يك جدول مختصاتي دو بعدي است كه هر يك از چهار نواحي آن نشان گر يك دسته گزينه هاي راهبردي به شمار مـي رود. بـه عبارت ديگر همواره چهار دسته راهبرد در اين مدل مطرح مي گردد:

*عوامل داخلي ـ عوامل محيطي
-قوت ها (S)
فرصت ها (O): ناحیه 1: استفاده از فرصت ها با استفاده از نقاط قوت (SO)
تهدیدها (T): ناحیه 2: استفاده از نقاط قوت براي جلوگيري از تهديدها (ST)

-ضعف ها (W)
فرصت ها (O): ناحیه 3: از مزيت هايي كه در فرصت ها نهفته است براي جبران نقاط ضعف (WO) استفاده مي نماييم.
تهدیدها (T): ناحیه 4: به حداقل رساندن زيانهاي ناشي از تهديدها و نقاط ضعف (WT)

قبل از بيان راهبردها ذكر دو نكته ضروري است:
1. عنوان هر راهبرد كلي است و بـراي هـر يـك تعـدادي ريز راهبـرد بيـان شـده اسـت كـه روش هاي تحقق عنوان كلي راهبرد را پوشش مي دهند.
2 .در استخراج راهبردها و ريزراهبردها از منابع متعددي نظيـر سـايت هـاي اينترنتـي مناسـب بهره برداري شده است.


راهبردهاي ST
1 .توسعه و تقويت نهادها و مؤسسات مختلف دولتي و غيردولتي در راستاي گسترش فعاليت هاي قرآني و ترويج سيره عملي اهل بيت:
2 .قانونمند نمودن نظام جامع مهدويت در كشور، حمايت از فعاليت هاي مهدوي و تأسيس نهادي به عنوان متولي مهدويت در سطح كلان كشور و كليه دستگاه هاي دولتي در راستاي جهـت دهـي بـه فعاليت هاي مهدويت در داخل و خارج كشور
عوامل ذي مدخل
3 .گسترش زمينه هـاي تكـريم و بزرگداشـت نـام و يـاد حـضرت از طريـق برقـراري مجـالس بزرگداشت (جشن ها، دعاي ندبه و...) و استفاده از ابزارهاي مختلف بـراي تبيـين ضـرورت غيبـت و ويژگي هاي امامت وليعصر عوامل ذي مدخل
4 .آشنا ساختن آحاد جامعه شيعه ايران با فلسفه هاي قيام عاشورا و نهضت حـسيني (نظيـر احيـاي فريضه امر به معروف و نهي از منكر) به عنوان يكي از اركان اساسي موردنياز جامعه مهدويت عوامل ذي مدخل
5 .دست يابي به اقتدار و توانمندي و عدم وابستگي در عرصه هـاي مختلـف فرهنگـي، اجتمـاعي، اقتصادي، نظامي و علمي و... در جامعه و دولت منتظر عوامل ذي مدخل
6 .تقويت تكافل اجتماعي و رسيدگي به وضع نيازمندان و محرومان جامعه و فـراهم سـاختن حـق حيات، حق معاش و... بهره گيري يكسان از بيت المال براي آحاد جامعه شيعه ايران عوامل ذي مدخل


راهبردهاي WO
1. به روزرساني متون مهدويت، شناسايي اقتضائات امروز جهاني و تقويت نسخه هاي مهدوي بـراي پاسخگويي به آنها در قالب تمام زبان ها و با استفاده از همه امكانات در روزآمدترين شكل
2. اصلاح مباني علوم انساني و بومي سازي آن مبتني بر انديشه هاي اصيل اسلامي و ايراني از سـوي وزارت علوم با توجه به تأكيد مقام معظم رهبري در ديدار با اساتيد دانشگاه ها
3. ساخت فيلم هاي سينمايي، كليپ، سرود، نماهنگ، برنامه هـاي مفيـد در موضـوع مهـدويت و افزايش تلويزيون هاي ماهواره اي براي معرفي دكترين مهدويت با زبـان هـاي مختلـف و در راسـتاي مقابله با فيلم هاي هاليوودي بر ضد مهدويت
4. عمق بخشي به معارف مهدوي و جلـوگيري از برخـورد سـنتي بـا مهـدويت و انتظـار، افـزايش اثربخشي جشنواره هاي مختلف مهدويت در سطح داخلي و خارج از مرزهاي ايـران اسـلامي و اعـلام رسمي شدن عيد آغاز امامت وليعصر به عنوان جشني رسمي در نظام اسلامي
5. تقويت فريضه امر به معروف و نهي از منكر ، مقابلـه بـا شـيوه هـاي مختلـف تهـاجم فرهنگـي، جلوگيري از ترويج فساد و مقابله با روحيه تجمل گرايي و شيفتگي به غـرب در سـطح جامعـه منتظـر ظهور ايران اسلامي
6. آسيب شناسى افـزايش توزيـع و مـصرف مـواد مخـدر و قـرص هـا ي روان گـردان و تـدوين راهكارهاي مناسب براي پيشگيري از مصرف مواد و بازگرداندن قشر آسيب ديده به جامعه منتظر
7. افزايش كارآمدي نظام اداري و اجرايي كشور، بالا بردن ظرفيت مسئوليت پذيري دستگاه هاي دولتي براي مقابله با تهديدهاي فرهنگي و پرهيز از تهديد انكاري بـيش از حـد در فعاليـت نهادهـاي غيردولتي و پيشبرد طرح هاي توسعه اي در مناطق محروم كشور

راهبردهاي SO
1. تئوريزه كردن فرهنگ مهدويت و تلاش براي شناساندن آن به جامعه جهاني به عنوان بهتـرين تئوري و كارآمدترين گزينه براي بيان پايان تاريخ جهان در مقابله با نظريه هاي مطرح دربـاره پايـان جهان و مسأله جهاني شدن.
2. حمايت از حركت هاي اسلامي در سـاير كـشورها كـه در راسـتاي اهـداف حكومـت حـضرت مهدي و همسو با انقلاب اسلامي ايران باشد، مانند حركت شيعيان لبنان، انتفاضه فلسطين و...
3. تقويت روحيه ولايت مداري و اطاعت از ولايت فقيه، دشمن شناسي، ترويج ارزش هـا و شـعائر ديني، عمق بخشيدن به بصيريت ديني، سياسي و فرهنگي جامعه.
4. معرفي سيماي واقعي شيعيان در مجامع بين المللي و شبكه اينترنت از طريق سخنراني مـسئولان و كارگزاران كشور، ايجاد سايت ها، وبلاگ ها و رصد دائمي پايگاه هاي اينترنتي، شبكه هاي مـاهواره اي، مطبوعات و كتابهاي خارجي و فراهم آوردن پاسخ هاي مناسب براي شبهاتي كه القا مي شود.
5. تشكيل اتاق هاي فكر در نهادهاي مختلف كشور به ويژه دانشگاه ها و اسـتفاده از ظرفيـت هـاي بالاي نخبگان و چهره هاي فرهنگي و فعالان سياسي در دستگاه هاي دولتي براي برنامه ريزي راهبـردي و ارائه راهكارهاي لازم

پيامبر گرامي اسلام فرمود:
افراد باايمان نسبت به يكديگر همانند اجزاي يك ساختمان هستند كه هر جزئي از آن جـزء ديگر را محكم نگه مي دارد. (شعيري، 1405 :85)

راهبردهاي WT
1. مقابله با ايجاد و گسترش فرقه هاى ساختگى و خنثي سازي تهديدها و هوشيار نمودن جامعـه در اين زمينه از سوي نهادهاي مسئول نظير وزارت اطلاعات و حوزه هاى علميه به ويژه حوزه علميه قم.
2. قانونمند كردن قوانين مقابله با جرايم سايبر و تلفن همراه و تشكيل يگان سـايبري بـه منظـور جلوگيري از رشد جرايم سازمان يافته و سوء استفاده از بستر اينترنت براي انجام اقدامات جاسوسـي اينترنتي و روزآمد كردن شيوه هاى مقابله با آسيب هاي جنگ هاي رايانه اي.
3. تقويت بصيرت و آگاهي افراد براي مقابله و شناخت عرصه هاي مختلف تهديـدهاي فرهنگـي، حفظ روحيه بسيجي، اميد كامل به آينده و مراقبت جدي در تشخيص ها و آگاه ساختن جامعـه شـيعه ايران از توطئه ها و نقشه هاي شوم دخالت بيگانگان.
4. اتخاذ استراتژي مناسب براي مقابله با پروژه ايران هراسي غـرب و ارائـه چهـره واقعـي ايـران اسلامي به جهان از طريق اقدامات فرهنگي، توسعه صنعت توريسم و ترويج فرهنگ ايرانى ـ اسلامى، استفاده از توانمندي ديپلمات ها و وابسته هاي فرهنگي، شبكه اينترنت و مجامع بين المللـي و انعكـاس جنايات گروه هاى تروريستى، به ويژه منافقين.
5. تأكيد بر مشترك ها و هويت ملي و مذهبي در جامعه و فراهم نمودن زمينه هاي اتحاد و وفـاق ملي، جلوگيري از تحريك و گسترش تنش هاى قومى در استان هاى شمال غربى و جنوب شرق كـشور و توجه جدي دستگاه هاي اطلاعاتي كشور به فراهم سازي امنيت در سطح كشور در تمام سطوح.
6. سرمايه گذاري در رسانه هاي ديداري و شـنيداري بـراي مقابلـه بـا جنگ رسـانه اي غـرب و اقدامات جريان سازي رسانه اي و مقابله با استراتژي شبكه سازي امريكا


ادامه دارد . . .نویسندگان: محسن پورسيدآقايي، محمد فهميده قاسم زاده، مهدي عمراني

فصلنامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود، سال چهارم، شماره 15، پاییز 1389
راهبردهاي فرهنگي مهدويت براي جامعه و دولت زمينه ساز-بخش پنجم


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته