montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

ویژگی های یاران خاص امام زمان (ع)- بخش دوم
ایـنـک بـا تـوجـه بـه روایـاتـی کـه دربـاره یـاران خاص حضرت، ماهیت و مأموریت آنان گـذشـت، مـی تـوان گـمـانـه زنی زد که هسته مرکزی و ستاد فرماندهی تشکیلات حکومت جـهـانـی مـهـدی (ع) بـایـد چـگـونـه و دارای چـه خـصـوصـیـاتـی بـاشـنـد. ولی در عـیـن حـال بـرای بـهـره گـیـری بیشتر از روایات معصومین (ع)، روایاتی را که درباره تبیین ویژگی های یاران خاص امام زمان (ع) وارد شده، دست مایه خود قرار می دهیم.
این ویژگی ها را بر اساس روایات در سه محور کلی می توان مورد بررسی قرار داد.
1 ـ 3. ویژگی های ظاهری
در پاره ای از روایات، ویژگی های ظاهری یاران خاص حضرت مهدی (ع ) بیان شده است . مـانـنـد روایـاتـی کـه دربـاره مـشـخـصـات ظـاهـری آنـان از قبیل اسامی آنان و شهرهای آنان و غیر آن وارد شده که برخی از آنان پیش از این ذکر شد.
بـعـضـی روایات درباره خصوصیات ظاهری آنان، روایاتی است که محدوده سنّی آنها را بـیـان کـرده و بـیـشـتر آنها را جوان معرفی می کنند. به عنوان نمونه، امام باقر(ع ) می فرماید:
یـاران قـائم هـمـه جـوان انـد و پیرمرد در میان آنان نیست مگر مانند سرمه در چشم و نمک در غـذا، و کـم تـریـن چـیـز در غـذا نـان است «اَصْحابُ القائِمِ شَبابُ لا کَهُوُلَ فیهِمْ، اِلاّ مِثْلَ الْکـُحْلِ فِی الْعَیْنِ وَ المِلْحِ فِی الزّادِ، وَ اَقَلُّ الزّادِ المِلْحُ»
بعضی دیگر از روایات به رنگ، قد و اندازه، زیبایی و لباس پرداخته می فرماید:
هـمـه آنـهـا یـک رنـگ و هـم اندازه اند، جمال و لباس هایشان یکسان است «... وَ الزِّیُّ واحِدٌ، وَ القـَدُّ واحـِدٌ، وَالجـَمـالُ واحـِدٌ، وَ اللِّبـاسُ واحـِدٌ...»
بـرخی دیگر از روایات نیز چنان که گذشت به جنسیت تعدادی از یاران خاص پرداخته و ذکر می کند پنجاه نفر زن همراه آنان است.
پاره ای دیگر از روایات به قدرت بدنی آنان پرداخته، می فرماید:
چـون امـر ظـهـور حـضـرت واقـع شـد، بـه هـر انـسـان [از یـاوران ایـشـان] نـیـروی چـهـل مـرد داده مـی شـود «اَنَّه لَوْ قَدْ کانَ ذلِکَ، اُعْطِیَ الرَّجُلُ قُوَّةَ اَرْبعینَ رَجُلاً...»
یا می فرماید:
هـمـانـا بـه یـک نـفـر از آنـان نـیـروی چـهـل مـرد داده مـی شـود و دل او از قطعه فولاد سخت تر می شود، اگر به کوه های آهن روی آورد آنها را قطعه قطعه می کند!

2 ـ 3. ویژگی های نفسانی
روایـات مـتعددی به تبیین ویژگی های معنوی و نفسانی یاران خاص امام زمان (ع) پرداخته انـد. خـصـوصـیـاتی مانند علم و معرفت، ایمان، خشیت الهی، طهارت و تقوا، زهد، بینش و بصیرت، عبادت و بندگی، توجه به خدا، دعا و ذکر و نیایش و استغفار، شب زنده داری، شرح صدر، صبر و شکیبایی و غیر اینها برخی از خصلت های معنوی و نفسانی یاران خاص حـضـرت مهدی هستند که در روایات به آنان اشاره شده است و ما در اینجا به ذکر بعضی از آنها بسنده می کنیم.

یـک. ایـمـان: در نـظـام حـکومت جهانی حضرت مهدی (ع) عنصری که بیش از دیگر عناصر اهـمـیـت دارد و مـی تـوانـد مـثـل کـلیـدی قـفـل هـای بـسـتـه را در هـمـه مـوارد و مـسـایـل بـاز کـنـد، عـبـارت اسـت از ایـمـانی عمیق و استوار که هم همت را بر می انگیزد، هم بـازوان و گام ها را محکم می کند و هم دل ها را استحکام می بخشد؛ به گونه ای که حوادث دنـیـا نمی تواند هیچ تزلزلی در آنها ایجاد کند. دل های کارگزاران حکومت مهدوی (ع) با چنین ایمانی استوار مستحکم است. آن حضرت، مؤمن ترین افراد را برای حکومت جهانی اش برگزیده است.
گـاهـی از ایـن ویـژگـی در روایـات بـه صراحت یاد شده و به عنوان مؤمنان حقیقی مورد ستایش ‍ قرار گرفته است. چنان که امام باقر(ع) می فرماید:
بدانید که آنها مؤمنان حقیقی اند «اَلا هُمُ المُؤ مِنُونَ حَقّاً...»
بـر ایـن اسـاس یاران خاص حضرت از تمام اوصافی که در قرآن کریم برای «مؤمنان حقیقی» بیان شده، برخوردار خواهند بود.
گـاهـی از آنـان به عنوان موحّدان واقعی یاد شده است که به توحید ناب دست یافته اند «فَهُمُ الَّذینَ وَ حَّددُوا اَللّهَ حَقَّ تَوْحیدِه.»
گـاهـی نـیـز در قـالب تـشبیه و مانند آن از این ویژگی یاد شده است مانند این گفتار امام صادق (ع) که می فرماید:
آن (گنجینه ها) مردانی هستند که دل هایشان مانند پاره های آهن است، هیچ گونه تردیدی در آنـهـا راه نـدارد، در اعـتـقـادشـان بـه خـدا از صـخـره و سـنگ محکم ترند «... هِیَ رِجالٌ کَاَنَّ قـُلُوبـَهـُمْ زُبـُرُ الْحـَدیـدِ، لا یـَشـُوبـُهـا شـَکُّ، فـی ذاتِ اللّهِ اَشَدُّ مِنَ الحَجَرِ...»
در بعضی روایات نیز بر قوت جسمانی یاران خاص اشاره شده و در ضمن آن قوت ایمان هر کدام از آنان از پاره های آهن محکم تر دانسته شده است مانند روایتی که می گوید: به هر کدام، توانایی چهل نفر داده شده و دلی مستحکم تر از پاره های آهن دارد.
بـدیـهـی اسـت کـه هـمـیـن قـوت ایـمـان اسـت کـه در مـیـدان عـمـل، قـدرت مدیریت و فرماندهی را پدید می آورد؛ ایمان به خدا، ایمان به راه، هدف و آرمان حاکمیت جهانی توحید و عدالت، احساس ‍ فداکاری در راه هدف و خویشتن را جزو حزب اللّه و جـنـداللّه دانـسـتن؛ اینهاست که گروهی اندک را در صحنه مبارزه با کفر و استکبار جـهـانـی پـیـروز مـی کند «کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثیرَةً بِاِذْنِ اللّهِ.»

دو. طـهـارت و تـقـوا: یـک رکـن مـدیـریـت ایـده آل، حـفـظ طـهـارت و تـقـوا، پـاکـیـزگی در عـمـل و اجـتـنـاب از هـر گـونـه اخـتـلاط بـا اهـداف غـیـر مـشـروع یـا اهـداف غـیـر مـقـبول و غیر اخلاقی است. مدیر خوب، مدیری است که هر کاری را بر عهده می گیرد، آن را با رعایت اصول اخلاقی صحیح انجام دهد.
یاران خاص مهدی (ع) به جهت برخورداری از طینتی پاک و طهارت و تقوایی ستودنی از انواع فسادی که حکومت ها دچار آن می شوند، مبرّا هستند. فساد مالی، فساد کاری، قرارهای نـامـشـروع و نـامـوجـه در زمـیـنـه هـای مـسـایـل کـاری، جـاذبـه هـای دنـیـایـی دل آنـان را نـمـی لرزانـد و تأثـیـری در آنـان نـدارد. آنـهـا بـر اصـول خـود پـای بـنـدنـد و پای خود را از مسیری که برایشان ترسیم شده، ذرّه ای کج نمی گذارند.
امام حسن عسکری (ع) این ویژگی یاران خاص مهدی (ع) را این گونه بیان می کند:
خداوند آنها را با پاکی نطفه و پاکیزگی سرشت، پاک و پاکیزه نموده است، دل هایشان از آلودگـی نـفـاق پـیـراسـتـه، قلب هایشان از تیرگی اختلاف پاکیزه، روح و روانشان بـرای پـذیـرش احـکـام دیـن آمـاده ... بـه آیـیـن حـق گـرویـده و در راه اهـل حـق گـام سـپـرده انـد «بـِرَّاءَهـُمُ اللّهَ فـی طـَهـارَةِ الْوِلا دَةِ وَ نـَفـَاسَةِ التُّرّْبَةِ، مُقَدَّسَةٌ قـُلُوبـُهـُمْ مـِنْ دَنَسٍ النِّفاقِ، مُهَذَّبَةٌ اَفْئِدَتُهُمْ مِنْ رِجْسِ الشِّقاقِ، لَیِّنَةٌ عَرائِکُهُمْ لِلدّینِ... یَدی نُونَ بِدینِ الحَقِّ وَ اَهْلِهِ...»
امام صادق (ع) نیز می فرماید:
خـداوند با دست قدرت خود بر شکم و پشت آنها، می کشد، دیگر هیچ حکمی بر آنها دشوار نـمـی نـماید «یَمْسِحُ اللّهُ بُطُونَهُمْ وَ ظُهُورَهُمْ فَلا یُشْکِلُ عَلَیْهِمْ حُکْمٌ»
آنـان بـا امـام خـود پیمان می بندند که از محارم الهی و آلودگی های دنیایی چشم بپوشند. بـنابراین، یاران خاص حضرت با پاک سیرتی خود در مسیر پاکی و تقوا گام بر می دارنـد. و حـکومت جهانی مهدی (ع) مانند بعضی کشورهای اسلامی نخواهد بود که رهبران و مـسئولان آنها، فسق و فجور کنند و محرمات کبیره را عملا انجام دهند، شرب خمر و تجاوز و تـعـدی از حـدود الهـی کـنند و به انواع مفاسد و آلودگی ها گرفتار شوند. چنانکه امروزه مـشـاهـده مـی شـود هـر از چند گاهی طبل رسوایی برخی از سران ممالک در عرصه جهانی نواخته می شود.

سـه. عـلم و مـعـرفـت: بـدیـهی است که کابینه مهدی (ع) برای اداره حکومت جهانی اش از تـمـام آنـچـه لازمـه مـدیـریـت ایـده آل اسـت، بـرخوردارند. از جمله شاخصه های مهم در این عـرصـه عـلم و دانـش اسـت. آنـچـه در بـعضی روایات ذکر شد که هر کدام از آنان قوت و تـوان چـهـل تـن را دارد، عـلاوه بـر تـوان جـسـمـانـی، تـوان اداره و تـدبـیـر امـور را نیز شامل می شود که علم و آگاهی لازمه آن است.
شاخصه علم و دانش در همه سطوح مدیریت اعم از سطوح بالا، میانی و رده های پایین باید مـورد تـوجـه قـرار گـیرد و هر مدیری باید علم و آگاهی ویژه حوزه کاری و مدیریتی را بر اساس ‍ آموزه های دینی و مکتبی داشته باشد.
یـاران خـاص حـضـرت مـهـدی (ع) در حـوزه مـسـئولیتی خویش مدیریت علمی خواهندکرد. با مـدیـریـت غیر علمی نمی توان جهان را اداره کرد. جالب این است که مدیریت علمی آنان بر اساس ‍ موازین اسلامی و منطبق بر کتاب و سنّت است. چنانکه امیر مؤمنان (ع) فرمود:
ای مردم! سزاوارترین کس در امر حکومت و مدیریت، قوی ترین آنان و آگاه ترین آنها به امر خدا در آن است «اَیُّها النّاسُ! اِنَّ اَحَقَّ النّاسِ بِهذا الاَْمْرِ اَقْواهُمْ عَلَیْهِ وَ اَعْلِمُهُمْ بِاَمْرِ اللّه فیهِ.».
آنـان از نـظـر عـلمی در بالاترین درجه قرار دارند و از جام حکمت الهی و معرفت دینی به طـور شـایـسـتـه سـیـراب گـشـتـه انـد. هـمـان حـضـرت مـراتـب فضل و کمال علمی آنان را چنین توصیف می کند:
پـس در آن فـتـنـه هـا (ی آخـرالزمـان) گـروهـی صـیـقـلی مـی شـونـد مـانـنـد صـیـقـل یـافـتـن شـمـشیر به دست آهنگر، دیده های آنان به نور قرآن جلا داده و تفسیر در گـوش هـایـشـان جـا گـرفته شود. در شب جام حکمت را به آنها بنوشانند. بعد از آنکه در بامداد هم نوشیده باشند.

چـهـار. مـعـرفـت الهـی: یـاران خـاص حـضـرت عـلاوه بـر تـوانـمـنـدی هـای مـدیـریـتـی، اهل سیر و سلوک معنوی هستند و از مراتب بالای معرفت الهی برخوردارند. به این ویژگی بـا تـعـبـیـرهـای مـخـتـلفـی در روایـات اشـاره شـده اسـت. بـه عـنـوان مثال امام صادق (ع) می فرماید:
عارفان به خداوند متعال از اهل حقایق که از روی کشف و شهود ربّانی عارف به خدا هستند، بـا او بـیـعـت مـی کـنـنـد «یـُبایِعُهُ العارِفُونَ بِاللّهِ تَعالی مِنْ اَهْلِ الحَقائِقِ عَنْ شُهُودٍ وَ کَشْفٍ بِتَعْریفٍ اِلهیٍّ».
امام باقر و صادق (ع) از امام علی (ع) در توصیف آنان می فرمایند:
مـردانـی کـه خـدا را بـه حقّ شناخته اند، آنها یاوران حضرت مهدی (ع ) در آخرالزمان هستند «... رِجـالٌ عـَرَفـُوا اللّهَ حـَقَّ مـَعـْرِفـَتـِهِ، وَ هـُمْ اَنْصارُ المَهْدِیِّ فی آخِرِ الزَّمانِ.»
از برخی روایات می توان استفاده کرد، که آنان در اثر عرفان عملی به مراتبی رسیده اند که قدرت تصرف در عالم دارند. به عنوان نمونه امام رضا (ع) می فرماید:
شـیـعـیـان او از اطـراف و اکناف جهان به سوی او می شتابند و زمین زیر پای آنها طیّ می شود، تا به محضر او رسیده بیعت نمایند.
در روایتی دیگر می خوانیم:
آنها در شرق و غرب جهان در محراب و یا رختخواب خود هستند، بانگ امام را می شنوند. همین یـک بـار صـدا بـه گـوش همه آنها می رسد و همگی به سوی او می شتابند، چیزی نمی گـذرد مـگـر بـه مـقـدار یـک چـشـم بـه هـم زدن که همگی در نزد او گرد می آیند.
در روایتی دیگر دارد:
گروهی از آنها شبانه از رختخوابشان ناپدید می شوند و صبح در مکه حاضر می شوند و بـرخـی از آنها آشکارا دیده می شوند که روی ابرها راه می روند.
یک احتمال از این گونه روایات همین است که دست کم برخی از یاران حضرت طیّ الارض دارند و زمین زیر پای آنها طی می شود.

پـنج. معنویت: پشتوانه انقلاب جهانی حضرت مهدی (ع)، معنویت است. مهدی (ع) در مورد یاران خود روی قدرت معنوی و اراده ناشی از ایمان و انسانیت، تکیه می کند و به آن اهمیت مـی دهـد. از ایـن رو، در هر موقعیتی آنان را به تعبّد و تضرع سفارش می کند، تا هدف را فـرامـوش و مـقـصـد را گـم نـکـنـنـد و پیروزی های پیاپی، آنان را به غفلت و غرور دچار نـسـازد. هـمـواره پیروزی را از جانب خدا ببینند و مناجات و نماز را کلید نصرت او بدانند. امام باقر(ع ) می فرماید:
چون حضرت مهدی (ع) بر فراز نجف برآید به یارانش خطاب می کند: امشب را به عبادت به روز آورید. آنان برخی در رکوع و برخی در سجده شب را به سحر می رسانند و به درگـاه خـدا تـضـرّع مـی کـنند «حَتّی اِذا صَعَدَ النَّجَفَ قالَ لاَِصحابِهِ: تَعَبَّدُوا لَیْلَتَکُمْ فَیَبیتُونَ بَیْنَ راکِعٍ وَ ساجِدٍ یَتَضَرَّعُونَ اِلَی اللّهِ».
عبادت و بندگی؛ نماز و روزه، ذکر خدا، تلاوت قرآن، شب زنده داری، تضرّع و راز و نـیاز با خدا، ارتباط دل ها با خدای متعال، خدا را هدف قرار دادن، فریب ظواهر را نخوردن، دلبـسـتـگـی پـیـدا نـکـردن بـه زر و زیـور و زخـارف دنـیـا و امـوری دیـگـر از ایـن قـبـیـل معرّف معنویت و بنیه معنوی یک انسان و یا مجموعه ای از انسان ها هستند و یاران خاص مهدی (ع) از همه جهات یاد شده برخوردارند.
امام جواد (ع) از پدران بزرگوارش عبودیت و بندگی آنان را این گونه توصیف می کند:
آنـان سـلحـشـورانـی هـستند که در اطاعت خدا بسیار سخت کوش اند «هم کَرّارُونَ مُجِدُّونَ فی طاعَةِ اللّه ...»
امـام صادق (ع) شب زنده داری و تضرّع آنان به درگاه خداوند را این گونه توصیف می کند:
آنان مردانی هستند که شب ها نمی خوابند و زمزمه نمازشان چون نغمه زنبوران از کندو به گـوش ‍ مـی رسد. شب ها را با شب زنده داری سپری می کنند «رِجالٌ لا یَن امُونَ اللَّیلَ، لَهُمْ دَوِیُّ فـی صـَلَو اتـِهِمْ کَدَوِیِّ النَّحْلِ، یَبیتُونَ قِیاما عَلی اَطْرافِهِمْ...»
از ایـن گـونـه روایـات اسـتـفـاده مـی شـود کـه یـاران مـهـدی (ع) در انـقـلاب جهانی اش، عاشوراییانی هستند که عرفان و معنویت را با حماسه در هم آمیخته اند:
آنان در دل شب، ناله هایی از خشیت خدا دارند چون ناله مادران داغ پسر دیده. آنها شب زنده داران در دل شـب و روزه داران در طـول روز هستند گویی روش همه آنان یکی است؛ «لَهـُمْ فـی اللَّیلِ اَصْواتٌ کَاَصْواتِ الثَّواکِلِ حُزْناً مِنْ خَشْیَةِ اللّهِ، قُوّامٌ بِاللَّیْلِ صُوّامٌ بِالنَّهارِ کَاَنَّما دَاءْبُهَمْ دَاءْبُ واحِدٌ...»

شش. بصیرت: یاران مهدی (ع) از شمّ سیاسی فوق العاده بالا، آگاهی به زمان و مکان، تـحـلیـل سـیـاسـی از مـسـایـل جـهـانـی و در یـک کـلمـه از بـصـیـرت و روشـن بـیـنـی قابل توجهی برخوردارند.
بـرخـی روایـات ایـن ویـژگـی آنـان را بـه قـندیل هایی تشبیه کرده اند که دل هایشان را روشن کرده است «کاَنّ قُلُوبَهُمُ القَنادیلُ».؛
یـاران مـهـدی (ع) شـمشیرها را در راه حق آختند و بصیرتی را که در کار دین داشتند آشکار کـردنـد. طـاعـت پـروردگـارشـان را پـذیـرفتند و فرمان واعظ خود را شنیدند «... حَمَلُوا بـَصـائِرَهُمْ عَلی اَسْی افِهِمْ وَ دانُوِ لِرَبِّهِمْ بِاَمْرِ واعِظِهِمْ»
آنـان بـه جـهـت چـنـیـن بصیرتی از رفتن کسی وحشت نمی کنند و از آمدن کسی به جمع خود پایکوبی نمی کنند «... لا یَسْتَوحِشُونَ اِلی اَحَدٍ، وَ لا یَفْرَحُونَ بِاَحَدٍ دَخَلَ فیهِمْ...»

هفت. دارای قدرت روحی و صبر و شکیب: جنگ با مستکبران عالم و در افتادن با کفر و شرک و نفاق تحمّلی بسیار بالا می خواهد. باید کسانی باشند که از زیر بار مشکلات ناشی از آن خم به ابرو نیاورند.
یـاران خـاص حـضـرت دلی دریـایـی دارنـد، امـواج مـتـلاطـم شـدایـد و سـخـتـیی هـا دل آنان را نمی لرزاند «قُلُوبُهم کَزُبُرِ الْحَدید». آنان بر هر مشکلی که می تازند آن را رام خود می سازند. اگر به کوه ها هجوم برند آنها را از پای در می آورند «لَوْ حَمَلُوا عَلی الجِبالِ لاََذَلُّوها.»
آنـان گـروهـی هستند که با صبر و شکیب خود بر خدا منّت نمی نهند «قَوْمٌ لَمْ یَمُنُّوا عَلَی اللّهِ بِالصَّبْرِ...»

هشت. روحیه شهادت طلبی: یاران حضرت مهدی (ع) شیفته لقای الهی و عاشق شهادت اند و آرزو مـی کـنـنـد کـه در راه خـدا بـه شـهـادت بـرسـنـد «... یـَتـَمـَنَّونَ اَنْ یـُقـْتـَلُوا فی سِبیلِ اللّهِ.»

مـوارد یـاد شـده بـرخـی از ویـژگی های نفسانی و معنوی یاران خاص حضرت بود که ذکر شد.

3 ـ 3. ویژگی های عملی و رفتاری
بـرخـی از خـصـوصـیـات عـمـلی یـاران خـاص حـضـرت را می توان در محورهای زیر مورد بررسی قرار داد.

یـک. سـادگـی و بـی پـیـرایـگـی: یـاران مـهـدی (ع) جـلال و جـبروت و حشمت ظاهری ندارند. با دبدبه و کبکبه ظاهری و تشریفات چشم پرکن نـیـسـتـنـد. از ایـن رو، در میان زمینیان ناشناخته اند. در نگاه مستکبران خوار و کوچک جلوه می کنند، ولی در میان ملکوتیان معروف و در نگاه مؤمنان ارزشمند هستند.
امیر مؤمنان در وصف آنها می فرماید:
گـروهـی بـا کـافران به نبرد می پردازند که در نظر مستکبران خوار و زبون هستند، در آسمان معروف و در زمین ناشناخته اند «یُجاهِدُهُمْ فِی اللّهِ قَوْمٌ اَذِلَّةٌ عِنْدَ المُتَکَبِّرینَ، فِی الاَرْضِ مَجْهُولُونَ، وَ فِی السَّماءِ مَعْرُوفُونَ.»
ظـاهـر آنـان نـشـان نـمـی دهـد کـه جـزو اصـحـاب خـاص مـهـدی (ع) هـسـتـنـد. مـگـر در هـشـت سـال دفـاع مـقـدس کـسی شهید همّت، شهید باکری، شهید خرازی و دیگر سرداران رشید اسـلام را مـی دیـد بـاور مـی کـرد کـه فـرمـانـده لشـکـر و فـدایـی راه امـام راحل (ره ) هستند؟!
جـوانـان پـا بـه رکـاب امام زمان (ع) در انقلاب جهانی اش نیز همین گونه اند. آنان چون سـاده و بی پیرایه اند به چشم نمی آیند، ولی آوازه آنان به جمع ملکوتیان رسیده است «فِی السَّماءِ مَعْرُوفُونَ».

دو. جدیّت در کار و تلاش روزانه: یاران مهدی (ع) به تعبیر شهید بهشتی شیفتگان خدمت انـد نـه تشنگان قدرت. آنان برای کار در حکومت جهانی مهدی موعود (ع) و تحقق بخشیدن به منویّات امام زمانشان سر از پا نمی شناسند. آرام و قرار ندارند. تنبلی، بی حالی، سهل انگاری و کار را به دست حوادث و قضا و قدر سپردن در قاموس آنان مفهومی ندارد.
یاران مهدی (ع) مردانی هستند که شب ها نمی خوابند و یا به قدر اندک می خوابند «رِجالٌ لا یَن امُونَ اللَّیْلَ...». یک معنای این عبارت این است کـه شـب هـا را بـه شـب زنـده داری مـی پـردازند. ولی معنای دیگرش نیز آن است که اینان خـوابـشـان سـبـک اسـت، کـمـتر می خوابند و شب ها علاوه بر شب زنده داری به فکر مردم، خـدمـتـگـزاری و چـگونگی انجام وظیفه کردن برای آنان هستند. چنانکه در حدیثی دیگر امام صادق (ع) به مفضّل می فرماید:
ای مـفـضّل! بدان، اگر حکومت در دست ما بود، جز سیاست شب (عبادت، اقامه حدود و حقوق الهـی و حراست مردم) و سیاحت روز (سیر کردن و رسیدگی به مشکلات مردم )... چیزی در کار نبود.
یـاران حضرت اگر جانشان را نیز در راه خدمتگزاری و التزام رکاب امام زمان (ع) بدهند، احـسـاس مـی کـنـنـد کـاری بـزرگ نـکـرده انـد «... لَمْ یـَسـْتـَعـْظـِمـُوا بـَذْلُ اَنْفُسِهِمْ فِی الحَقِّ»
آنها در مبارزه نیز همواره آماده و جدّی هستند و در این راه دست از سلاح بر نمی دارند تا خدا راضـی شود «لا یَکُفُّونَ سُیُوفَهُمْ حَتّی یَرْضَی اللّهُ عَزَّوَجَلَّ»
آنـان راهبان شب اند و شیران روز. در میدان کار و تلاش همانند شیری ژیان ایفای نقش می کنند.

سـه. سـاده زیـسـتی: یکی از نقاط ضعف در مدیریت و مدیران، روحیه اشرافی گری است. یـاران خـاص مـهـدی (ع) زنـدگـی مـعـمـولی دارنـد. رونـد زنـدگـی آنها به سمت تنعّم و تـجـمـل پـرسـتـی نیست. آنها با امامشان پیمان بسته اند که همانند او ساده زندگی کنند؛ غـذای سـاده بخورند؛ لباس ‍ ساده بپوشند؛ وسیله نقلیه معمولی سوار شوند؛ به مقدار کم قانع باشند.
امام صادق (ع) درباره ساده زیستی حضرت مهدی (ع) می فرماید:
بـه خـدا سـوگـنـد! او جـامـه درشت می پوشد و خوراک خشک و ناگوار می خورد «فَوَاللّهِ مالِباسُهُ اِلاَّ الْغَلیظَ، وَ لا طَع امَهِ اِلا الجَشَبَ».
امـام زمـان (ع) از یـاران خـود تـعهّد می گیرد که همین سیره را عملی کنند و آنها نیز در این مسیر دست از پا خطا نمی کنند.

چـهـار. ولایـتـمـداری: یاران حضرت، امام خود را به شایستگی می شناسند و به او اعتقاد دارند «اَلْقائِلینِ بِاِمامَتِّهِ». این معرفت، شناخت شناسنامه ای نیست بلکه معرفت به حق ولایت است. از این رو، به امامشان عشق می ورزند و دل های آنان از محبت مهدی (ع) لبریز است. بر لوح دل آنان جز الف قامت مهدی (ع) نوشته ای نیست. ایـن شـیـدایـی بـه حـدّی اسـت کـه برای تبرّک دست بر زین اسب امام می کشند و تبرّک می جـویند. آنها به هنگام نبرد پروانه وار شمع وجود مهدی (ع) را در میان می گیرند و از او مـحـافـظـت مـی کـنـنـد «یـَتـَمَسَّحُونَ بِسَرْجِ الاِمامِ یُطْلُبُونَ بِذلِکَ الْبَرَکَةَ وَ یَحَفُّونَ بِهِ یَقُونَهُ بِاَنْفُسِهِمْ فِی الْحَرْبِ...»
ولایـتـمـدرای آنـان عـلاوه بر عشق و دلدادگی در برابر امام زمان (ع)، در اطاعت از فرامین ایـشـان عـیـنیت می یابد. آنان بازوان پرتوان مهدی (ع) و در برابر او سلم محض و مطیع مـحـض هـسـتـنـد. تمام تلاش آنها همین است که فرامین امامشان را اجرا کنند «مُجِدُّونَ فُی طاعَةِ اللّهِ وَ طاعَتِهِ». آنها مهدی (ع) را محور، قلّه و چشم انداز تـمـام حـرکـتـهـا و جـهـت گـیـری های خود می دانند و در راستای کمک به آرمان ها و منویات و تدابیر او گام بر می دارند و به دلالت او و با انگشت اشاره او حرکت می کنند.
هر چه امام دستورشان دهد، انجام می دهند. در برابر فرمان امامشان از کنیز زرخرید، مطیع تـرنـد «وَ هـُمْ اَطـْوَعُ مـِنَ الاَْمَةِ لِسَیِّدِها». به تعبیر امروزه آنان در برابر قرائت امام زمان (ع) از خود قرائتی جدا ندارند.

پـنـج. انـضـبـاط و روحـیـه تـشکیلاتی: نظم و انضباط، شرط اصلی برای توانایی هر سـازمـان نـظـامـی اسـت. ستاد فرماندهی حکومت جهانی مهدی (ع) از انضباطی آهنین، نظمی مـنـطـقـی و روحـیـه تـشکیلاتی برخوردارند. معنا ندارد غیر از این باشد؛ چرا که آنان می خـواهـنـد دنـیـا را بـه نـظم و انضباط وادارند و انسجام جهانی ایجاد کنند. امام علی (ع) این ویژگی آنان را این گونه ستوده است:
گـویـا آنـان را مـی نـگـرم کـه هـیـأتـی یـکـسـان و قـد و قـامـت بـرابـر دارنـد، جـمال و برازندگی و لباس آنان نیز مثل هم است «کَاَنّی اَنْظُرُ اِلَیْهِمَ و الزِّیُّ واحِدٌ وَ الْقَدُّ واحِدٌ وَ الْجَمالُ واحِدٌ وَ اللِّباسُ واحِدٌ.»

شـش. اتـحـاد و انـسـجـام و برادری: یاران خاص حضرت برگزیدگانی اند که خداوند قـلوب آنـهـا را بـه یـکـدیـگـر گـره زده اسـت «یـُؤَلِّفُ اللّهُ بـَیْنَهُمْ ...»، «یُؤَلِّفُ اللّهُ قُلُوبَهُم». روح برادری، اعتماد، همدلی و یکرنگی بر آنان حاکم است. انـدیشه هایشان متحد و یگانه، دیدگاه هایشان همانند، دل هایشان به هم پیوسته و به هم گـره خـورده است. به یکدیگر عشق می ورزند و با هم مهربانند و خیرخواه همدیگر هستند. رابـطـه دوسـتـی آنـهـا چـنان مستحکم است که گویی برادران تنی و از یک پدر و مادراند «کـَاَنَّمـا رَبـّاهـُمْ اَبٌ واحـِدٌ وَ اُمُّ واحِدَةٌ قُلُوبُهُمْ مُجْتَمِعَةٌ بِالَْمحَبَّةِ وَ النَّصیحَةِ».
انـسـجـام و اتحاد کلمه در میان مدیران مطلبی بسیار اساسی و مهم است و یاران حضرت از ایـن نـعـمـت الهـی به شکلی شایسته برخوردارند و تواضع و روح برادری در میان آنان مـوج مـی زنـد. از این رو، به یکدیگر احترام می گذارند. خیرخواه یکدیگرند. نسبت به هم مواسات دارند. هیچ گونه اختلاف و نزاعی میان آنان در نمی گیرد و...

هـفـت. روحـیـه حـمـاسی و سلحشوری: هنر مدیریت همین است که بتواند از موانع عبور کند و موانع آنها را متوقف نسازد و مأیوس نکند که بگویند نمی توان جلو رفت. یاران مهدی (ع) در شـجـاعـت و دلیـری و نترسی بی نظیرند. روحیه ای حماسی و سلحشوری دارند «هُمْ کَرّارُونَ...»
آنـان سـپـاه غـضـب و مـظـهـر خشم الهی اند که در آخرالزمان برای یاری حضرت مهدی (ع) خـواهـند آمد «جَیْشُ الْغَضَبِ قَوْمٌ یَْاءتُونَ فی آخِرِ الزِّمانِ...». آنـان در کـارزار هـمانند شیرانی هستند که از بیشه های خود بیرون آمده انـد و هـیـچ چـیـز جـلودارشـان نـیـست. اگر اراده کنند کوه ها را از جای خود بر می کنند و از مـوانـع می گذرند و خاکریزهای دشمن را یکی پس از دیگری فتح می کنند «کُلُّهُمْ لُیُوثٌ قـَدْ خـَرَجـُوا مِنْ غاباتِهِمْ، لَوْ اَنَّهُمْ هَمُّوا بِاِزالِةِ الجِبالِ لاََزالُوها مِنْ مِواضِعِها».
آنان تیز پروازان و بهترین سوارکاران دنیا هستند «هُمْ خَیْرٌ فِوارِسَ عَلی ظَهْرِ الاَْرْضِ اَوْ مِنْ خَیْرِ فَوارِسَ عَلی ظَهْرِ الاَْرْضِ».
بـرای درهـم کـوبیدن ظلم و استکبار و با شعار انتقام گیری از خون امام حسین (ع) به راه مـی افـتـنـد. ابـّهـت و آوازه آنـهـا جـلوتـر از خـودشـان حـرکـت مـی کـنـد و در دل دشـمـنـان اسلام رعب می افکند. رعب و وحشت آنها یک ماه جلوتر از خودشان پیش می رود و خداوند به وسیله آنها امام زمان (ع) را یاری می کند.
«شِعارُهُمْ: یا لَثاراتِ الْحُسَیْنِ! یَسیرُ الرُّعْبَ اَمامَهُمْ مَسیرَةَ شَهْرٍ... بَهَمْ یَنْصُرُ اللّهُ اِمامَ الْحَقِّ» [1]
یـاران مهدی (ع ) گروهی هستند که بر اساس حق همواره با دشمنان دین خدا پیکار می کنند و پیروزی را به ارمغان می آورند.

هشت. عدالت پیشگی و دادگری: از مأموریت های یاران خاص اجرای عدالت در ممالک است. امام کاظم (ع) در تفسیر آیه شریفه «یُحْیی الاَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِها» فرمود:
نه اینکه خداوند زمین را با باران زنده کند، بلکه مردانی را بر می انگیزد تا عدالت را زنـده کـنـنـد و زمـیـن در پـرتـو آن عـدالت زنـده مـی شـود.
اگـر یـاران مهدی (ع) خود عادل نباشند چگونه خواهند توانست عدالت را در جهان برقرار کنند. «ذات نایافته از هستی بخش / کی تواند که شود هستی بخش».
خـلاصـه کـلام ایـنکه آنان در شایستگی ها و امتیازات به گونه ای هستند که به تعبیر امام عـلی (ع) نـه از نسل های گذشته کسی از آنان پیشی گرفته و نه از آیندگان کسی به مقام والای آنها می رسد «لَمْ یَسْبِقْهُمُ الاَْوَّلُونَ وَ لا یُدْرِکُهُمُ الآخِرُونَ».
یـاران خـاص مـهدی (ع) در همه عرصه ها الگو و نمونه اند. آنجا که به عنوان فرمانده لشکر مهدی (ع) انجام وظیفه می کنند از تمام ویژگی های لازم در یک فرمانده لشکر اسلام برخوردارند و در قلوب مؤمنان عالم جای دارند. هنگامی که به عنوان سربازی فداکار و شجاع در رکاب امام زمانشان هستند، چون پروانه ای بر محور شمع وجود رهبر و مقتدایشان می گردند، دلداده اویند، در برابر او تسلیم محض هستند و ولایتمداری را در عقیده و اخلاق و عـمـل عـیـنیت می بخشند. وقتی که به عنوان کارگزار حکومت جهانی انجام وظیفه می کنند، شیفته خدمت اند نه تشنه قدرت، بی پیرایه اند، زندگی آنان در حد افراد معمولی است، بـر مـحور عدالت حرکت می کنند. آنجا هم که به عنوان شهروند جامعه جهانی هستند مطیع قانون مهدوی و در احترام به آنان پیشتازند.

4. نتیجه گیری
از مجموع آنچه گذشت نتیجه گرفته می شود که:
1. حضرت مهدی (ع) در عرصه جهانی تحولاتی بنیادین ایجاد می کند.
2. کـار آن حـضـرت هـمـه اش بـا کـرامت و معجزه درست نمی شود، بلکه خداوند یارانی را برای نصرت او ذخیره کرده و با یاری آنان کارها را پیش می برد.
3. یـاران خـاص حـضـرت، 313 نفر و به تعداد اصحاب پیغمبر اکرم (ص) در جنگ بدر است.
4. پنجاه نفر از این تعداد را زنان تشکیل می دهند.
5 . اینان از بهترین و زبده ترین افراد بشر هستند و قدرت اجرایی بسیار بالایی دارند و هر کدام قدرت اداره مملکتی را دارا هستند.
6 . روایـات از آنـان به عنوان رجال الهی، پرچمداران، امرا، وزرا، نقبا، خواص، حاکمان الهی و مانند آن یاد کرده است و این تعبیرها ماهیت حقیقی آنان را روشن تر می سازد.
7. آنان بار سنگین مسئولیت کارگزاری را از جانب مهدی (ع) بر دوش می کشند.
8 . آنان مأموریت های متعددی در رکاب امام زمانشان دارند که جنگ با ستمگران عالم، مبارزه بـا انـحـرافـات و بـرداشت های نادرست از دین و تبیین درست معارف دینی، عمران و آبادی کشورها و برقراری عدالت در حوزه های مأموریتی آنها از آن جمله است.
9. ویـژگـی هـای آنـان در سـه مـحـور ویـژگـی های ظاهری، ویژگی های نفسانی و معنوی و ویژگی های عملی و رفتاری قابل بررسی است.
10. مـشـخـصـات ظـاهـری، جـوان بـودن، تـوانـایـی بـدنـی، سیما و قد و اندازه از جمله ویژگی های ظاهری آنان است.
11. ایـمـان، طـهـارت و تـقوا، علم و معرفت، عرفان، معنویت، بصیرت، قدرت روحی و صبر و شکیب و روحیه شهادت طلبی از جمله ویژگی های نفسانی آنان است .
12. سادگی و بی پیراگی، جدیّت در کار و تلاش روزانه، ساده زیستی، ولایتمداری، نظم و انضباط و روحیه تشکیلاتی داشتن، اتحاد و انسجام و برادری، روحیه حماسی و سلحشوری و عبور از موانع و عدالت ورزی از جمله ویژگی های عملی و رفتاری یاران خاص مهدی است.
13. خـلاصه اینکه آنان در همه ویژگی هایی که برای اداره جهان لازم است بی نظیرند و به تعبیر علی (ع) «لَمْ یَسْبِقْهُمُ الاَْوَّلُونَ وَ لا یُدْرِکُهُمُ الا خِرُونَ».

پی نوشت:
1-بحارالانوار، ج 52، ص 308.
*حصون تابستان 1386، شماره 12
ویژگی های یاران خاص امام زمان (ع)- بخش دوم


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته