montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

تابستان
کاش می آمدی عشقِ من
نه نه
نگران من نباش زمین خوب است
زمان خوب است
فقط من کمی برای تو دلتنگم
فقط من دلم برایت تنگ شده بیا ببین امروز هوای زمین داغ بود و صورتم سوخت
زیبا شده ام کمی سوخته ام
آدم ها گمان می کنند آفتاب مرا سوزانده نصیحتم می کنند
ضد آفتاب بزنم اما من از شِدّتِ حضور تو بود که سوختم
صورتم را رو به آسمان گرفتم دلم می خواست تو را ببینم
مگر نمی گویند تو مثل همین خورشیدی برای زمین
تو را که دیدم سوختم
حال خودت لطفی کن بیا دستی بر صورتم بکش
صورتم نمی سوزد فقط به دنبال بهانه ام تا کمی دست هایت بر چهره ام بنشیند
اینان نمی دانند آفتاب که تو باشی سوختن "آسمانی" است
اینان نمی دانند عشق مرهمی جز وصل ندارد و ندیدند که من به تو رسیدم و از عشقِ تو بود که صورتم سوخت
تابستان


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته