montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

بدی ها مانند دیوی دودمنش پنجه در گلبی تردید هر انسان آزاده ای از مشكلاتی كه گریبان بشریت را گرفته، آزرده خاطر است. انسان های وارسته و دلسوخته از این همه هرزگی و تباهی، كه روز به روز فراگیرتر می گردد، سخت پریشان خاطر و افسرده اند.

سرپیچی از فرمان خداوند، غرق شدن در منجلاب گناه، نداشتن نیت و اندیشه های پاك، عدم شناخت و رعایت حریم و حرمت خدا، گمراهی و ناپایداری در دین آیین، یاوه سرائی، دروغ گویی، عادت به سخنان زشت و ناهنجار، ماندن در جهل و نادانی، خوردن غذاهای حرام و شبهه ناك، رواداشتن ظلم و ستم نسبت به دیگران، دزدی و به یغما بردن دارایی های مردم و ملت ها، چشم های آلوده و دیدن صحنه های مملو از جنایت و فساد، گوش سپردن به نغمه های شیطانی و شنیدن غیبت و تهمت و دروغ، سكوت دانشمندان و خودداری ایشان از پند و اندرز دادن به دیگران، میل و رغبت دانشمندان به دنیا، تنبلی و بی رغبتی دانشجویان و دانش آموزان در كسب علم و معرفت، بی توجهی توده مردم در شنیدن نصیحت و موعظه و عدم پیروی از راه درست دین داری، واگیری بیماری های روحی و جسمی، فزونی مرگ های بی توبه و بی آمرزش، سبك سری پیران و سالخوردگان، خودسری و سركشی جوانان، بی عفتی زنان، تكبر و گردن فرازی اغنیا و بخیلی ثروتمندان، بی صبری و فزون طلبی فقیران و ... مسائل و مشكلات عمده ای است كه در سرتاسر جهان شاهدآن هستیم.

ما اینك در دوران دشوار و پرمحنت غیبت امام زمان ارواحنا له الفداء به سر می بریم. بی تردید همه ما دوست داریم بدانیم در این روزگار آشفته چه كنیم تا قلب نازنین امام زمان ارواحنا له الفداء را راضی كنیم و ظهور آن عزیز را پیش بیندازیم.

شما دوستداران و منتظران راستین امام زمان ارواحنا له الفداء كه در بزرگداشت نام و یاد حضرت مهدی ارواحنا له الفداء آرام و قرار ندارید، از نابسامانیها رنج می برید و بهترین بستر و زمینه سازی برای شتاب در ظهور امام زمان ارواحنا له الفداءرا تربیت انسان های صالح و وارسته می دانید و مهم ترین عوامل بازدارنده در فرج حضرت مهدی را همان اموری می شمارید كه پیش تر، از آن ها یاد شد، باید با تمام توان كوشید تا تباهی ها و زشتی ها از جوامع بشری رخت بربندد.

راه های روشنی برای رسیدن به این هدف والا پیش روی ماست . راه هایی كه آن بزرگوار و پدران گرامی ایشان پیش روی ما نهاده اند.

یكی از بهترین رهنمودهای حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداء دعای زیبائی است كه از آن حضرت نقل شده است. مضامین عمیق و معانی ژرف آن دعا، هم به بخشی از مهم ترین مشكلاتی كه جامعه بشری و به خصوص جوامع مسلمان با آن ها روبرو هستند، اشاره می كند و هم راه حل آنها را بیان می دارد. شما یاران به یقین می خواهید در دورانی كه وضعش را خوب می دانید از آفات و آسیب های خانمانسوز در امان باشید پس خود را در پناه امام زمانتان قرار دهید و این دعا را همراه با آن عزیز زمزمه كنید:

اللهم ارزقنا توفیق الطاعة و بُعدَ المعصیة و صدق النیة و عرفان الحرمه.

بارالها! به ما توفیق بده تا ترا اطاعت كنیم و از گناهان دوری گزینیم و نیت و اندیشه پاك و صادق داشته باشیم و حرمت ترا پاس بداریم.

و اكرمنا بالهدی و الاستقامه و سددالسنتنا بالصواب و الحكمة.

ما را با هدایت و استقامت در راه دین و آئین گرامی بدار و زبانمان را با سخنان سنجیده و حكمت آمیز استوار فرما.

و املا قلوبنا بالعلم و المعرفة

دلهای ما را از دانش و معرفت پر كن.

و طهر بطوننا من الحرام و الشبهة.

و شكم های ما را از غذاهای حرام و شبهه ناك پاك بگردان.

و اكفف ایدینا عن الظلم و السرقة.

دستان ما را از ظلم و ستم و سرقت باز بدار.

و اغضض ابصارنا عن الفجور و الخیانة

و چشمان ما را از خیانت و هرزگی حفظ فرما.

و اسدد اسماعنا عن اللغو و الغیبة.

و گوشهای ما را از شنیدن سخنان لغو و بیهوده و غیبت، بربند.

و تفضل علی علمائنا بالزهد والنصیحة.

خدایا! بر دانشمندان ما زهد و خیرخواهی تفضل فرما.

و علی المتعلمین بالجهد و الرغبة.

بارالها! به دانشجویان، تلاش و رغبت كرامت كن.

و علی المستمعین بالاتباع و الموعظة.

خداوند! به شنوندگان، پیروی و پندپذیری عطا كن.

و علی مرضی المسلمین بالشفاء و الراحة.

خدایا! به مریضان مسلمان، شفا و آسودگی.

و علی موتاهم بالرافة و الرحمة.

و بر مردگان ایشان، رافت و رحمت مرحمت فرما.

و علی مشایخنا بالوقار و السكینة.

بارالها! به سالخوردگان ما، وقار و سنگینی.

و علی الشباب بالانابه و التوبة.

و به جوانان، توبه و بازگشت از گناه.

و علی النساء بالحیاء و العفة.

و به زنان، حیا و پاكدامنی عطا فرما.

و علی الاغنیا بالتواضع و السعة.

خداوندا! به ثروتمندان ، فروتنی و بخشندگی.

و علی الفقراء بالصبر و القناعة.

و بر فقیران، صبر و قناعت كرامت كن.

و علی الغزاة بالنصر و الغلبة .

بارالها! به جنگجویان ، پیروزی و نصرت.

و علی الاسراء بالخلاص و الراحة.

و به اسیران، آزادی و آسودگی عطا بفرما.

و علی الامرا بالعدل و الشفقة.

بارخدایا! به امیران، عدل و دلسوزی.

و علی الرعیة بالانصاف و حسن السیره.

و به رعیت، انصاف و خوش رفتاری ارزانی فرما.

و بارك للحجاج و الزوار فی الزاد و النفقة.

خدایا! بر توشه و نفقه حاجیان و زیارت كنندگان بیفزای.

و اقض ما اوجبت علهیم من الحج و العمرة.

بارالها! هر آن چه از حج و عمره بر حاجیان و زائران واجب فرموده ای، به انجام رسان.

بفضلك و رحمتك یا ارحم الراحمین

ای مهربان ترین مهربانان! تمامی این درخواستها و دعاها را به فضل و رحمت خویش اجابت فرما.آسایش در زمان غیبت


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته