montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

معيارهاي عدالت اقتصادي مهدوی
عدالت اقتصادي به معناي فرايند تصميم ‌گيري مبتني بر اسلام (که امور را به سه امر الهي، امور عمومي، و امور خصوصي تقسيم مي‌کند) است که در زمينه توليد، به «عدالت در حفظ و گسترش ثروت»، يعني رشد اقتصادي پايدار؛ در زمينه توزيع، به «عدالت در توزيع ثروت»؛ و در زمينه مصرف يا رفاه اقتصادي يا تقليل کمبود کالاها و خدمات، که هدف نهايي خرده نظام اقتصادي اسلام است، به «آموزه کفايت» مي ‌رسد. بنابر اين تعريف، گستره شاخص ‌هاي عدالت اقتصادي مهدوي را مي توان در سه محور توليد، توزيع [کاهش فقر و نابرابري] و مصرف از روايات عصر ظهور استخراج کرد.

رشد اقتصادي پايدار
رشد اقتصادي پايدار، و افزايش بلندمدت ظرفيت توليد به منظور افزايش عرضه کل است تا بتوان نيازهاي جمعيت را تأمين کرد. صفت پايداري بر رشدي تأکيد دارد که در آن، تأمين مستمر نيازها و رضايتمندي افراد همراه با افزايش کيفيت زندگي انسان مد نظر است. البته افزايش ظرفيت بلندمدت توليد به ترقيات نوين فني و تطبيق آن با شرايط نهادي و ايدئولوژيک مورد تقاضاي آن بستگي دارد. معيارها و اصول پيش‌ گفته عدالت اقتصادي، يعني اصل مشارکت، اصل توزيع، اصل بازتوزيع و اصل هماهنگي، رشد اقتصادي پايدار را تضمين مي ‌کنند. به‌ کارگيري روش ‌هاي توليدي مبتني بر دانش، علت نزديک اين افزايش ظرفيت بلندمدت توليد است. در واقع، تفاوت اساسي جوامع صنعتي با جوامع پيشاصنعتي در همين نکته اخير است. نگاهي به تاريخ گذشته بشر نشان مي ‏دهد که علم و فن همواره وجود داشته است، اما آن‌ چه که تازه است روش کسب علم و فن و روش انتقال آن در ميان افراد يک نسل و يا از نسلي به نسل ديگر است. به ديگر سخن، وجه مميزه دوران ‏هاي تاريخي بشر در وجود يا فقدان ذخاير علمي فني نيست؛ بلکه آن‌ چه در زمينه علم و فن، يک دوران تاريخي را از دوران پيشين جدا مي ‏سازد دو روش يا ساز و کار اصلي زير است:
الف) ساز و کار اول: روش کسب علم و فن؛
ب) ساز و کار دوم: روش انتقال علم و فن.
در جامعه پيشاصنعتي (سنتي) روش کسب علم و فن به صورت تجربه و خطا در صحنه توليد؛ و در جامعه صنعتي (مدرن)
به صورت مطالعات کتابخانه اي و آزمون هاي آزمايشگاهي است.
در جامعه پيشاصنعتي (سنتي) روش انتقال علم و فن به صورت شاگردي و ممارست در صحنه توليد و در جامعه صنعتي (مدرن) به صورت دوره هاي آموزش از پيش تدوين شده است.
دو تحول اساسي ياد شده باعث شده است که بشر در دوران جديد تاريخ خود، موفق به صرفه‏ جويي‌ هاي عظيم در نادرترين منبع خود، يعني زمان، گردد و اين صرفه‏ جويي است که امکانات بازدهي و توليد را براي انسان ‌هاي عصر جديد فراهم آورده است.
اما در نظام جهاني مهدوي، رشد اقتصادي پايدار به بالاترين حد خود در طول تاريخ بشريت خواهد رسيد. پيامبر اکرم (ص) در اين باره مي فرمايد:
«يتنعّم امّتي في زمن المهدي (ع) نعمهً لم يتنعّموا قبلها قطّ...».
امت من در زمان مهدي (ع) به رفاه و نعمت‌ هايي دست مي‌ يابند که پيش از آن در هيچ دوره‌ اي دست نيافته بودند.
احاديث درباره رفاه اقتصادي و رشد فوق‌ العاده دوران ظهور بسيار است و اين شايد اهميت موضوع و نقش آن را در ساختن جامعه آرماني اسلام مي ‌رساند. پيامبر اکرم (ص) مي فرمايد:
يکون في امتي المهدي... يتنعم امتي في زمانه نعيماً لم يتنعموا مثله قطُّ البَر والفاجر، يُرسل السماء عليهم مدراراً و لاتدّخر الارض شيئاً من نباتها.
در امت من، مهدي (ع) قيام کند... و در زمان او، مردم به رفاه و نعمت ‌هايي دست مي يابند که در هيچ زماني دست نيافته باشند، همه چه نيکوکار و چه بدکار. آسمان باران رحمتش را بر آنان ببارد و زمين چيزي از روييدني ‌هاي خود را پنهان ندارد.
بدين ترتيب، عمران و آبادي زمين و بهره‌ برداري از امکانات آن، تا حدي که عمران مکاني موجب تخريب محيط زيست نشود و از همه تکنيک ‌هاي دقيق علمي و فني و متناسب با محيط زيست استفاده شود و از سودجويي‌ ها و تکاثرطلبي گروه معدودي مسرف جلوگيري گردد، از اقدامات امام زمان (ع) خواهد بود؛ به‌گونه ‌اي که هيچ نقطه ‌اي تخريب شده باقي نمي ماند، مگر اين‌که آباد مي شود. امام باقر (ع) مي فرمايد:
زمين براي قائم ما در هم پيچيده مي شود (و همه ‌چيز در کنترل و نظارت دقيق ايشان است) و در زمين، جاي خرابي باقي نمي ماند، مگر اين‌که آباد و عمران گردد.
عمران و آباداني زمين و رشد اقتصادي پايدار فرمان خداوندي در هنگامه بعد از ظهور است که به علت تقواي عمومي مردم و هدايت آنان توسط انسان کامل، يعني امام زمان (ع)، به‌ طور کامل به اجرا درمي ‌آيد. از اين رو خداوند نيز وعده خود را درباره جامعه تقوا پيشگان آشکار مي کند:
فقلتُ استغفروا ربَّکم انّه کان غفّاراً. يُرسل السماء عليکم مدراراً و يُمددکم باموال و بنين و يجعل لکم جنات و يجعل لکم انهاراً.
سپس گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهيد که او آمرزنده است، تا از آسمان برايتان پي در پي باران فرستد و شما را به اموال و فرزندان مدد کند و برايتان بستان‌ ها و نهرها بيافريند.
امام علي (ع) درباره اين نعمت در عصر ظهور مي فرمايد:
چون قائم (ع) قيام کند، آسمان ـ چنان‌که بايد ـ باران بارد و زمين گياه روياند... به گونه ‌اي که يک زن [در کمال امنيت و آرامش] از عراق درآيد و تا شام برود و جز بر زمينه ‌اي سرسبز گام ننهد.
در دوران ظهور، که دوراني سراسر آگاهي و عصر شناخت ‌هاي کامل و اصيل و مفيد است، همه زواياي زندگي انسان روشن مي گردد. أبان از امام صادق (ع) نقل مي کند:
العلم سبعه و عشرون حرفاً فجميع ما جائت به الرسل حرفان...فاذا قام قائمنا اخرج الخمسه و العشرين حرفاً فبثّها في الناس و ضمّ اليها الحرفين حتي يبثّها سبعه و عشرين حرفاً.
دانش 27 حرف يا شعبه و شاخه است. تمام آن‌چه پيامبران براي بشريت آورده اند، دو حرف بيش نبود و مردم نيز بيش از آن دو حرف را نشناختند؛ اما هنگامي‌که قائم قيام کند، 25 حرف ديگر را آشکار ساخته و در پرتو خورشيد وجودش، در ميان مردم منتشر مي سازد و آن دو حرف را نيز بدان ضميمه ساخته تا همه علوم کامل و منتشر گردد.
در آن عصر، طبيعت کاملاً مسخّر انسان مي گردد و بدين ترتيب، سرمايه‌ هاي عظيمي در اختيار بشر قرار مي‌گيرد تا با هدايت و رهبري امام عادل جهاني، يعني امام منتظر (ع)، به کمال و سعادت برسد. اميرالمؤمنين علي (ع) درباره بهره ‌برداري از معادن و منابع زيرزميني در آن عصر پرشکوه مي فرمايد:
«وتُخرج له الارضُ أفاليذَ کبدها، و تلقي اليه سِلماً مقاليدها...».
زمين آن ‌چه را که در اعماق خويش دارد، براي وي بيرون دهد و همه امکانات و برکات خويش را در اختيار او گذارد.
نویسنده: ناصر جهانيان
معيارهاي عدالت اقتصادي مهدوی


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته