montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

درباره طول عمر حضرت مهدى ارواحنا له الفداء سخن هاى بسيارى گفته اند.

مهم ترين مسأله دخيل در طول عمرِ حضرت، قدرت الهى است.

اگر كسى به كتب آسمانى به ويژه قرآن كريم آشنايى داشته باشد، مى داند كه كارهاى خارق العاده بسيارى در عالَم واقع شده و معجزات بسيارى صادر گرديده كه همگى حاكى از قدرت لايزال الهى است از قبيل:

طوفان نوح [1]، سرد شدن آتش براى ابراهيم علیه السلام [2]، عصاى موسى علیه السلام و تبديل شدن به اژدها [3]، بى پدر متولد شدن حضرت عيسى علیه السلام [4]، و سخن گفتن او درگهواره [5]، وامثال اين ها. اگر خداوند قادر است اين كارهاى خارق العاده را انجام دهد، قادر است حجت و ولى خود را نيز سال هاى متمادى نگه دارد. [6]

و اما طول عمر از نظر ادیان :همه اديان از عمر طولانى جمعى از افراد بشر خبر داده اند، به عنوان مثال در اصحاح (سوره) پنجم از سفر تكوين تورات، آيات ،8,5 1 1، 14، 17، 20، 27، 31 در اصحاح نهم، آيه 29 و اصحاح يازده آيه 0 1 تا 17 و در موارد ديگر، افرادى را از پيامبران و ديگران نام برده و عمرهاى طولانى هر يك را كه متجارز از 400، 600، 700، 800 و 900 سال بوده به صراحت بيان داشته است.

اديان باستانى ديگر مانند زرتشتى، بودايى، برهمايى و... نيز از عمرهاى طولانى جمعى از افراد بشر مخصوصاً رهبرانشان خبر داده اند و همه قائل به طول عمر، بلكه بقاى حيات اشخاص تا اين زمان هستند. [7]

و مسيحى ها عمومأ معتقدندكه حضرت عيسى علیه السلام پس از قتل زنده شده و تاكنون زنده است.

طول عمر از دیدگاه قرآن : با مراجعه به قرآن كریم معلوم مى شود كه بعضى ها از عمر طولانى برخوردار بوده و هستند، به عنوان نمونه درباره حضرت نوح علیه السلام مى خوانيم كه قبل از طوفان، 950 سال در ميان قوم خود بوده [8] و پس از توفان نيز زنده بود.
در تاریخ تا 2500 سال درباره طول عمر آن حضرت نوشته اند 0 همچنين درباره حضرت عيسى علیه السلام وقتى يهوديان گفتند: ما او را به دار آویخته و كشته ايم، قرآن كريم نظر آنان را مردود دانسته و فرمود: خداوند او را به آسمان برده است. [9]

لذا در روايات داریم كه حضرت عيسى علیه السلام زنده و در آسمان است و پس از ظهور حضرت مهدى ارواحنا له الفداء از آسمان نازل شده و پشت سر حضرت نماز مى خواند. در مورد زندگى حضرت خضر علیه السلام گر چه در قرآن ذكر نشده، امَا در داستان حضرت موسى علیه السلام [10]، و پیرمرد و معلم او در روايات آمده كه آن رجل الهى حضرت خضر بوده و همچنان زنده است. پس طبق آيات قرآن و روايات، داشتن عمر طولانى امرى ممكن و قابل تحقق است.

طول عمر از منظر تاریخ : در بيشتر كتبى كه دانشمندان درباره زندگى و وجود امام زمان ارواحنا له الفداء نوشته اند بابى را به معمرين اختصاص داده و اسامى افرادى را كه عمر طولانى داشته اند، ضبط كرده اند كه ما اسامى برخى از آنان را در باب معمرين آورده ايم.
طول عمر در تحقیقات جهان پزشکی :از نظر علم پزشكى، عمر انسان محدود به هفتاد و هشتاد سال نيست، بلكه تمام اعضاى بدن انسان، جداگانه براى يك عمر طولانى ساخته شده است.

يكى از دانشمندان در مقام مقايسه عمر انسان با ساير موجودات، مطالعات فراوانى نموده و بالاخره ثابت كرد كه بدن آدمى براى آن ساخته شده كه هزاران سال عمر كند. [11]

يكى از پزشكان مى گويد: براى مدت زندگانى انسان، حدى كه تجاوز از آن محال باشد، معين نشده است. [12]

يكى ديگر از دانشمندان مى گويد: اگر مى توانستيم نيم پايين روده ها را از تفاله پاك نگهداريم و نگذاريم بدن از آن ناحيه مسموم شود، مرگ را جواب مى گفتيم و بعض ديگر اين ادعا را درباره جهازات ديگر كرده اند. [13]

چيزى كه تاكنون ثابت شده است، اين است كه علت اصلى مرگ، امراض و عوارضى است كه به يكى از اعضاء عارض شده، در نتيجه آن عضو را از انجام كار باز مى دارد و به واسطه ارتباط و اتصالى كه ميان اعضاء برقرار است، از مرگ آن عضو، مرگ ساير اعضاء نيز فرا مى رسد .

امروزه بشر در اين فكر است كه به كرات دور دست آسمانى كه احتمالاً صدها و يا هزارها سال وقت مى خواهد سفر كند، و چون عمر كوتاه انسان با اين نوع مسافرت هاى طولانى وفق نمى دهد در اين صدد برآمده اند كه براى رسيدن به كرات آسمانى، اول بايد عمر انسان را زیادتر كرد.

لذا امروز در دانشگاه هاى مهم دنيا، كرسى دو علم جديد ژریاترى و جرونتولوژى به همين منظور مشغول فعاليت است و دانشمندان پيش بينى مى كنند كه روزى خواهد رسيد كه بشر، هم عمر خود را به هزاران سال مى رساند و هم به كرات دور دست آسمانى سفر مى كند. لذا عمر انسان از نظر علمى حد ثابت و معينى ندارد، بلكه انسان قابليت آن را دارد كه هزاران سال عمر كند.

و اما حضرت آيت الله وحيد خراسانى درباره كلمه امام زمان ارواحنا له الفداء مى گوید: اگر درباره كلمه امام زمان و صاحب الزمان دقت كنيد مى بينيد آن حضرت، جلوى زمان است و زمان، پشت سرِ اوست .

آن حضرت، امام و صاحبِ زمان است و چون مقدم بر زمان است، بر زمان هم امامت مى كند. اگر كسى عمق اين مطلب را بفهمد، خواهد دانست كه چرا امام زمان ارواحنا له الفداء پير نمى شود. [14] پس با اين همه، طول عمر هم امكان دارد و هم واقع شده است.معمرين

معَمر به معناى دراز عمر است و به كسانى گويند كه عمر طولانى كرده اند.

در طول تاريخ دراز عمران بسيارى وجود داشته است كه پيروان هر دين و مذهبى در كتاب هاى مذهبى خود و دركتب تاريخ، لااقل با نام يكى دو نفر از آنها آشنا هستند . مانند: نوح، هود و خضر علیه السلام .

در قرآن مجيد به داستان هاى يونس، اصحاب كهف و نوح كه دركتاب هاى اديان ديگر به طور مفضل آمده، اين گونه اشاره شده كه اگر يونس از تسبيح كنندگان نبود، مى بايست تا روز قيامت در شكم ماهى بماند يعنى عمر ماهى كه تا روز قيامت مسلم گرفته شده، يونس هم ممكن بود چنين سرنوشتى داشته باشد.

در سوره كهف به زنده ماندن اصحاب كهف سيصد و نه سال، و در سوره عنكبوت به دوران رسالت حضرت نوح كه 950 سال بوده اشاره شده است. اما دراز عمران تاريخ:

طبقه اول: كسانى كه بين صد تا دویست سال عمركرده اند:

ابراهيم خليل 200 سال و به قولى 175 سال، اسماعيل ذبيح 137 سال، ساره همسر ابراهيم 127 سال ، اسحاق 160سال، يعقوب 147 سال، يوسف 120 سال، منوچهر 120 سال پادشاهى كرد، عمران 137 سال، كيقباد 120 سال پادشاهى كرد، كيكاوس 150 سال پادشاهى کرد.

طبقه دوم: كسانى كه دویست تا سيصد سال زندگى كردند:

صفى بن رياح 270 سال، صبيرة بن سعيد بن سهم 220 سال، حرب بن كعب مذحجى 260سال، خثعم بن عوف بن خذيمه250 سال، صالح پيامبر 0 28 سال، سنان مصرى 234 سال، معدى كرب حميرى 0 25 سال، عضوان از پادشاهان چين 250 سال، سبق بن وهب طايى 250 سال، شعيب پيامبر 242 سال.

طبقه سوم: كسانى كه بين سيصد تا چهارصد سال عمر نمود ها ند:

ربيع بن ضيع قرارى 380 سال، عامر بن شالح 340 سال، اكثم بن سيفى اسدى تميمى 360 سال، اميد بن وليد 360سال، ذو الاصبع عدوانى300 سال، عبد المسيح بن بقيله 350 سال، عمروبن تميم 380 سال، عمرو بن ربيعی لحى 340 سال، سوى بن كاهى 330 سال، عمرو ربيعه بن كعب 330 سال.

طبقه چهارم: كسانى كه بين چهارصد تا پانصد سال عمر داشتند :

عمر بن جمه دوسى 400 سال، بنيادس از پادشاهان كلدانى 400 سال، قبطيم از فراعنه مصر 480 سال، قنطريم از فراعنه 400 سال، كشن از پادشاهان هند 400 سا ل، عبد شمس بن يشخب بن يعرب بن قحطان ملقب به سبا 0400سال، شالح 493 سال، دويد بن زيد بن لند قضاص ،456 سال، تبع فزارى 420 سال، سلمان فارسى 400 سال.

طبقه پنجم: كسانى كه بين پانصد تا ششصد سال عمركرده اند:

لقمان بن عاد بزرگ 500 سال، جلهمه بن عدد 500 سال، هوشنگ پسركيومرث 500 سال، فيروز راى از پادشاهان هند 537 سال، حام بن نوح 560 سال، مريم مادر حضرت مسيح علیه السلام 500 سال، حميد بن سبا از مردم تبع 500 سال، يحا بن مالك بن عدد 500 سال، فريدون بن اثغيان 500 سال.

طبقه ششم: كسانى که بين ششصد تا هفتصد سال عمر كرده اند:

قيس بن ساعده ايادى 750 سال، سالم بن نوح 600 سال، رستم پسر زال 600 سال، هبل بن عبدالله كنانه 600 سال، فرعون معاصر حضرت موسى 600 سال، مازيان بن اوس 660 سال.

طبقه هفتم: كسانى كه بين هفتصد تا هشتصد سال عمركرده ا ند:

هود پيغمبر مدت دعوت او670، سال و مدت عمر افراد قوم 400 سال بوده و آورده اند كه هود962 سال عمركرد، سليمان پيغمبر 712 سال، جمشيد 716 سال، گرشاسب از پادشاهان كيان ايران 705 سال، لود بن مهلائيل 732 سال، عزيز مصر 700 سال، لمك بن متوشلخ بن ادریس پيغمبر 700 سال، ريان بن دومغ 700 سال، مصرايم بن بصير بن حام بن نوح 700 سال، سطيح 700 سال.

طبقه هشتم: كسانى كه بين هشتصد تا نهصد سال عمركرد ه اند:

عمرو بن عامر از فرمانروايان سرزمين سبا 800 سال، طهمورث 800 سال، ادریس پيغمبر 962 سال.

طبقه نهم: كسانى كه بين نهصد تا هزار سال عمركرده اند:

آدم صفى الله 930 سال، حؤا 931 سال، شداد بن عاد معاصر هود 0 90 سال، شيث بن آدم 912 سال، انوش 965 سال، متوشلخ بن ادریس 917 سال، عديم از پادشاهان مصر 926سال، قينان 920 سال، بمرد بن مهلائيل 976 سال، سر بانك پادشاه هند 935 سال.
طبقه دهم: كسانى كه بيش از هزار سال عمركرده اند:

كيومرث، نخستين پادشاه ايران 1000 سال، يوشالفرس بن كالب 1000 سال، ضخاك 1200 سال، صاحب مهرگان 1500 سال، بخت النصر 1507 سال، بيوراسف بن ارونداسف 1000 سال، حضرت نوح بنابر مشهور 2500 سال، عناق دختر حضرت آدم 3000 سال، عوج بن عناق 3600سال، لقمان حكيم 4000 سال.

طولانى ترين افراد فرزندان آدم از جهت عمر، حضرت خضر مى باشد و شايد سن او از 9000 سال تجاوزكرده باشد . دركتاب كنزالفوائد آمده است كه ازكهنسالان، خضر است كه عمر و زندگى او تا آخر زمان متصل مى باشد. [15]

[1] سوره هود 38 تا 48.

[2] سوره انبیاء ص69.

[3]سوره قصص 32 و طه 20 و شعراء 32.

[4] سوره انبیاء 91.

[5]سوره مريم 27 تا 34.

[6] سیما یآفتاب حبیب الله طاهری 99.

[7] امامت ومهدويت، ج 2 ص373.

[8]سوره عنکبوت 14 .

[9] سور ه نساء، 158.

[10]سوره كهف 65 تا 82.

[11]اولين دانشگاه وآخرین پيامبرج 2، ص 220.

[12]مصلح جهانى، ص 67.

[13]آخرین امید داود الهامی ص 337.

[14]پيام امام زمان حجازى، ص 173.

[15]آخرین امید داود الهامى ص 346.


طول عمر


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته