montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

زمانى بيايد

يأتى زمان، سيأتى زمان.عنوانى معروف در كتب حديث است كه روايات بسيارى تحت اين عنوان مبنى بر پيشگوئى از وقايع و حوادث و يا ملاحم و فتن ذكر شده است. اينك شمارى از آن ها را مي آوريم.

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:زمانى بيايد كه چهره هاى مردم چهره آدميان و دلهاشان دلهاى شياطين باشد، به سان گرگ درنده خونخوار باشند، از منكرات اجتناب نكنند. اگر در جمع آن ها باشى بد نامت كنند و چون با آن ها سخن گويى به تو دروغ گويند و چون از آن ها جدا شوى غيبتت كنند. سنت در ميان آن ها بدعت و بدعت به نزدشان سنت بود، محترمتان نزد آن ها موهون، و موهونان محترم باشند. مؤمن نزد آن ها خوار و فاسق ارجمند بود.كودكانشان گستاخ و بى ادب و زنانشان بى شرم و پيرانشان امر به معروف و نهى از منكر نكنند. پناه بردن به آن ها خوارى و اعتماد به آن ها ذلت و درخواست مال از آن ها بيچارگى و ننگ باشد. در آن هنگام خداوند باران به موقع به آن ها نبارد و در غير موسم خود ببارد و بدانشان را بر آنان چيره سازد كه به بدترين وجهى آن ها را آزار دهند، پسرانشان را بكشند و زنانشان را زنده دارند، در آن حال هر چه نيكان دعا كنند به اجابت نرسد.

زمانى بر مردم بيايد كه شكمهاشان خدایشان بود هر چه خواهد از حلال وحرام به آن بدهند و زنانشان قبله شان باشد كه تمام توجه شان به آن ها بود( و پولشان دينشان )كه آن را در حد پرستش دوست دارند و شرف وعزت خويش را در تجملات و امتعه دنيا دانند، از ايمان جز نامى و از اسلام جز آثارى و از قرآن جز درسى بيش نماند. مساجدشان از حيث ساختمان آباد و دلهاشان از هدايت تهى و ويران، علماشان بدترين خلق خدا در روى زمين باشند.در آن هنگام خداوند آن ها را به سه بليه دچار سازد: جور سلطان و خشكسالى و ظلم و ستم حكام و زمامداران.اصحاب از سخنان حضرت به شگفت آمده عرض كردند: مگر آن ها بت مى پرستند فرمود: آرى،پول نزد آن ها چون بت مورد پرستش باشد.

زمانى بيايد كه ديندارى به نگهدارى آتش در كف دست بماند. زمانى بر امتم بيايد كه زمامدارانشان به شيوه جباران و ستمگران عمل كنند و علما طمعكار و كم پرهيز، و پارسايان متظاهر، و بازرگانان رباخوار و فريبكار، و زنان خود را براى نامحرمان بيارايند. در آن هنگام اشرار بر آن ها چيره گردند و هر چه دعا كنند به اجابت نرسد .

زمانى بر مردم بيايد كه اخلاق انسانى از آنان رخت بربندد چنانكه اگر نام يكى را بشنوى، به از آن بود كه وى را ببينى و يا او را ببينى به از آن باشد كه او را بيازمايى و چون او را بيازمايى حالاتى زشت و ناروا در او مشاهده كنى.دينشان پول، و هم و غمشان شكم و قبله شان زنانشان باشد. براى رسيدن به گرده نانى كرنش كنند و براى درهمى به خاك افتند. پريشان و سرگردان باشند، نه خود را در پناه اسلام دانند و نه به كيش نصارى زندگى كنند. [1] اميرالمؤمنين علیه السلام فرمود:زمانى بر مردم فرا رسد كه مقرب نباشد جز سخن چين، و جالب شمرده نشود جز فاجر، و تحقير نگردد جز افراد با انصاف. در آن زمان دستگيرى مستمندان زيان به شمار آيد، و صله رحم لطف و بزرگوارى محسوب شود، و عيادت بيمار، وسيله برترى جويى بر مردم باشد.در آن زمان حكومت به مشورت با زنان و فرمانروايى كودكان و تدبير خواجه سرايان برگزار شود. [2]

[1] بحار الانوار ج 103 ص 82 و 22 و 74.

[2] نهج البلاغه حكمت 102.


نشانه های حتمی یأتی زمان، سیأتی زمان


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته