montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

دركتاب تورات كه ازكتب آسمانى به شمار مى رود و هم اكنون در دست اهل كتاب و مورد قبول آن ها است، بشارات زيادى از آمدن مهدى موعود و ظهور مصلحى جهانى در آخرالزمان آمده است.

در زبور حضرت داود علیه السلام كه تحت عنوان مزامير در لابلاى كتب عهد عتيق آمده، نويدهايى درباره ظهور حضرت مهدى ارواحنا له الفداء به بيان هاى گوناگون داده شده است و در 35 بخش از مزامير 150 گانه، اشاره اى به ظهور مبارك آن حضرت و نويدى از پيروزى صالحان بر شریران و تشكيل حكومت واحد جهانى و تبديل اديان و مذاهب مختلف به يك دين محكم و آيين جاويد، موجود است [1] و جالب این كه مطالبى كه قرآن كريم درباره ظهور حضرت مهدى ارواحنا له الفداء از زبور نقل كرده است، عيناً در زبور فعلى موجود و از دستبرد تحريف و تفسير مصون مانده است. قرآن كريم چنين مى فرمايد:"و لقد کتبنا فی الزبور من بعده الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون" [2] ما علاوه بر ذكر (تورات) در زبور نوشتيم كه در آينده بندگان صالح من وارث زمين خواهند شد. مقصود از ذكر در آيه شريفه، تورات موسى علیه السلام است كه زبور داود علیه السلام پيرو شريعت تورات بوده است . در زبور آمده است:... زيرا كه شريران منقطع مى شوند. اما متوکلان به خداوند وارث زمين خواهند شد [3]اسم او ابداً بماند، اسمش مثل آفتاب باقى بماند، در او مردمان بركت خواهند يافت و تمامى قبايل او را خجسته خواهند گفت، بلكه اسم ذوالجلال او ابداً مبارك باد و تمامى زمين از جلالش پر شود، دعاى داوود پسر يسئ تمام شد. [4]

دركتاب اشعياى نبى كه يكى از ييامبران پیرو تورات است، بشارات فراوانى درباره ظهور حضرت آمده است: و نهالى ازتنه يسی [5] بيرون آمده، شاخه اى از ريشه هايش خواهد شگفت و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت... مسكينان را به عدالت داورى خواهد كرد و به جهت مظلومان زمين، به راستى حكم خواهد نمود. كمربند كمرش عدالت خواهد بود و كمربند ميانش امانت[6] منظور از نهالى كه از تنه يسی خواهد روييد" ممكن است يكى از چهار نفر: حضرات داود، سليمان، عيسى و مهدى ارواحنا له الفداء و... باشند؟ ولى دقت و بررسى كامل آيات مذكور نشان مى دهدكه منظور از اين نهال، هيچ يك از آن پيامبران نيستند، بلكه همه آن بشارت ها ويژه قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است، زيرا حضرت داود و سليمان فرزندان پسرى يسی ، و حضرت عيسى علیه السلام نواده دخترى وى، و مهدى ارواحنا له الفداء نيز از جانب مادرش، جناب نرجس خاتون- كه دختر يشوعا، پسر قيصر، پادشاه روم و از نسل حضرت داود، و مادرش از اولاد حواریون حضرت عيسى علیه السلام بوده، و نسب شريفش به شمعون صفا، وصی حضرت عيسى علیه السلام می رسد نواده دخترى يسی مى باشد. [7] دركتاب يوئيل نبى كه از پيامبران پيرو تورات است، چنين آمده است: آن گاه جميع امت ها را جمع كرده، به وادى يهوشافاظ [8] فرود خواهم آورد و در آن جا با ايشان درباره قوم خود و ميراث خويش، اسرائيل را محاكمه خواهم نمود. زيرا كه ايشان را در ميان امت ها پراكنده ساخته و زمين مرا تقسيم نموده اند و بر قوم من قرعه انداخته و پسرى در عوض فاحشه داده و دخترى به شراب فروخته اند تا بنوشند [9]

دركتاب عاموس نبی [10] و هوشع نبى [11]نيز از نزول حضرت عيسى علیه السلام و داورى آن حضرت سخن به ميان آمده است . دركتاب "زکرياى نبى " بشارت ظهور مهدى ارواحنا له الفداء چنين آمده است: اينك روز خداوند مى آيد و غنيمت تو در ميانت تقسيم خواهد شد . و جميع امت ها را به ضد اورشليم براى جنگ فراهم خواهد كرد و شهر را خواهند گرفت و خانه ها را تاراج خواهند نمود . و خداوند بيرون آمده با آن قوم ها مقاتله خواهد كرد چنان كه در روز جنگ مقاتله نمود... و آن يك روز معروف خداوند خواهد بود... ويهوه خدا بر تمامى زمين پادشاه خواهد بود.. [12]

لازم به ياد آورى است كه دركتب عهدين تورات وانجيل كلمه "خداوند بيشتر در مورد حضرت عيسى علیه السلام به كار مى رود. دركتاب "حزقيال نبى نيز در مورد حضرت مهدى ارواحنا له الفداء و سرنوشت اسرائيل و جهانى شدن آيين توحيد خبرهايى آمده است:.. و اما تو اى پسر انسان خداوند يهوه چنين مى فرمايد: كه به هر جنس مرغان وبه همه حيوانات صحرا بگو: جمع شويد و بياييد و نزد قربانى من كه آن را براى شما ذبح مى نمايم فراهم آييد . قربانى عظيمى كه بر كوه هاى اسرائيل، تاگوشت بخورید و خون بنوشيد. و خداوند يهو ه مى گويد: كه بر سفره من از اسبان و سواران وجباران و همه مردان جنگى سير خواهيد شد. ومن جلال خود را در ميان أمت ها قرار خواهم داد و جميع امت ها داورى مراكه آن را اجرا خواهم داشت ودست مراكه بر ايشان فرود خواهم آورد، مشاهده خواهند نمود..... [13]بايد توجه داشت كه منظور از "پسر انسان مانند كلمه مسيح ، حضرت عيسى علیه السلام نيست؟ بلكه مراد از آن، حضرت مهدى ارواحنا له الفداء است، زيرا در انجيل بيش از هشتاد بار كلمه پسر انسان آمده است كه تنها در سى مورد آن حضرت مسيح علیه السلام اراده شده است. [14]

دركتاب حَجئ نبى نيز بشارت ظهور آمده است: يهوه صبايوت چنين مى گويد: يك دفعه ديگر آسمان ها و زمين و دريا و خشكى را متزلزل خواهم ساخت و تمامى امت ها را متزلزل خواهم ساخت و فضيلت جميع امت ها خواهد آمد . اين خانه را از جلال خود پر خواهم ساخت.. [15]كه در آن به تشكيل حكومت واحد جهانى اشاره شده است. دركتاب "صفنیاى نبى همچنين آمده است:... خداوند مى گويد: براى من منتظر باشيد، تا روزى كه به جهت غارت برخيزم، زيرا كه قصد من اين است كه أمت ها را جمع نمايم و ممالك را فراهم آورم تا غضب خود و تمامى حدت خشم خويش را بر ايشان بريزم، زيراكه تمامى جهان به آتش غيرت من سوخته خواهد شد... [16] نيز دركتاب دانيال نبى آمده كه: امير عظيمى كه براى پسران قوم تو ايستاده قائم است، خواهد برخاست.. بسيارى از آنانى كه در خاك زمين خوابيده اند بيدار خواهند شد... [17]عاموس نبى

از پيامبران پيرو تورات است كه در کتاب خود از نزول حضرت عيسى علیه السلام در هنگام ظهور حضرت مهدى ارواحنا له الفداء خبر داده است. [18]

[1] آخرین اميد، داود الهامى ص 193.

[2] سوره انبياء، آیه 105.

[3] عهد عتيق كتاب مزامير مزمور37.

[4] همان، مزمور 72.

[5] يسی به معناى قوى، پدر حضرت داود و نوه "راعوت " است، و به طورى مشهور بود كه داود را پسر "يسی" مى ناميدند در صورتى كه خود داود شهرت و شخصيت عظيمی داشته و از پيامبران بزرگ بنى اسرائيل بوده است. قاموس كتاب مقدس.

[6] تورات، كتاب اشعياىنبی، باب 11.

[7] ظهور حضرت مهدى ا ز ديدگاه اسلام، مذاهب وملل جهان هاشمى شهيدى، ص 312.

[8] نام صحراى است در نزديكى بيت المقدس كه اكنون وادى قدرون ناميده مى شود لغت نامه دهخدا ص 177.

[9] تورات، كتاب يوئيل نبى، ص 1327باب 3 بندهاى 2 و 3.

[10] تورات، كتاب قاموس نبى، ص1333 باب 4 بندهاى 12 و 3 1.

[11] تورات، كتاب هوشع نبى ص 1314باب 5، بندهاى 14 و 15.

[12] تورات كتاب زكرياى نبى ص 1382 باب 4 1، بندهاى ا- 10.

[13] تورات كتاب حزقيال نبى ص 265 1باب 39، بند 7 1- 23.

[14] قاموس کتاب مقدس، ماد ه پسر خواهرص 219.

[15] كتاب مقدس كتاب حجی نبى ص 1367باب 2بندهاى 6- 9.

[16] كتاب مقدس كتاب صفنياى نبی ص 1363باب 3، بندهاى 5- 9.

[17] كتاب مقدس كتاب دانيال نبی ص 1309 باب 12 بندهاى1- 12.

[18] ظهور حضرت مهدى ارواحنا له الفداء از ديدگاه اسلام مذاهب و ملل جهان هاشمى شهيدى ص 327.


تورات و بشارت موعود


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته