montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

بر اساس بشارات فراوانى كه دركتاب انجيل آمده است، حضرت مسيح علیه السلام به دنبال قيام حضرت قائم ارواحنا له الفداء در فلسطين آشکار خواهد شد و به يارى آن حضرت خواهد شتافت و پشت سر حضرتش نماز خواهد گذارد، تا يهوديان و مسيحيان و پيروان وى تكليف خويش را بدانند و به اسلام بگروند و حامى حضرت مهدى ارواحنا له الفداء گردند. از اين رو، در آخرين روزهاى زندگى- و شايد در طول دوران حيات- به ياران و شاگردان خود، توصيه ها و سفارش هاى بسيارى درباره بازگشت خود به زمين نموده و آنان را در انتظار گذارده و امر به بيدارى و آمادگى فرموده است. ما براى نمونه متن برخى از آن بشارات را كه در انجيل آمده است مى آوريم:
انجیل متی: ....عیسى در جواب ايشان گفت: زنهار كسى شما را گمراه نكند. ز آن رو كه بسا به نام من آمده خواهند گفت كه من مسيح هستم و بسيارى را گمراه خواهند كرد. و جنگ ها و اخبار جنگها را خواهيد شنيد . زنهار مضطرب مشويد، زيرا كه وقوع اين همه لازم است ليكن انتها هنوز نيست، زيرا قومى با قومى و مملكتى با مملكتى تفاوت خواهند نمود و قحطى ها و وباها و زلزله ها در جاى ها پديد آید. و فوراً پس از مصيبت آن امام، آفتاب تاریك گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فرو ريزند، و قوَت هاى افلاک متزلزل گردد. آن گاه علامت پسر انسان در آسمان پديد گردد، و در آن وقت جميع طوايف زمين سينه زنى كنند و پسر انسان را ببينند كه بر ابرهای آسمان با قوت و جلال عظيم آيد... [1]

انجیل مرقس:...از آن روز و ساعت، غير از پدر، هيچ كس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم، پس برحذر و بيدارشده دعا كنيد، زیرا نمى دانيد كه آن وقت كى مى شود. مثل كسى كه عازم سفر شده خانه خود را واگذارد و خادمان خود را قدرت داده، هر يكى را به شغلى خاص مقرر نمايد و دربان را امر فرمايد كه بيدار بماند . پس بيدار باشيد زيرا نمى دانيد كه در چه وقت صاحب خانه مى آيد. در شام يا نصف شب يا بانگ خروس يا صبح مبادا ناگهان آمده شما را خفته يابد . اما آن چه به شما می گويم به همه می گويم، بيدار باشيد. [2]

انجیل لوقا: كمرهاى خود را بسته، چراغ هاى خود را افروخته بداريد. و شما مانند كسانى باشيد كه انتظار آقاى خود را می كشند، كه چه وقت از عروسى مراجعت كند، تا هر وقت آيد و در را بكوبد، بى درنگ براى او باز كنند. پس شما نيز مستعد باشيد، زيرا در ساعتى كه گمان نمى بريد پسر انسان مى آيد. [3]

انجیل یو حنا :و بدر قدرت بخشيده است كه داورى هم بكند، زيرا كه پسر انسان است و از اين تعجب مكنيد، زيرا ساعتى مى آید كه در آن جميع كسانى كه در قبور مى باشند آواز او را خواهند شنيد و بيرون خواهند آمد، هركه اعمال نيكو كرد براى قيامت حيات، و هر كه اعمال بد كرد به جهت قيامت داورى. [4]

مکاشفه یو حنا : و علامتى عظيم در آسمان ظاهر شد . زنى كه آفتاب را در بر دارد و ماه زير پایهايش و بر سرش تاجى از دوازده ستاره است و آبستن بوده، از درد زه و عذاب زاييدن فرياد بر مى آورد. و علامتى ديگر در آسمان پديد آمد كه اينك اژدهاى بزرگ آتش گون كه او را هفت سر و ده شاخ بود و بر سرهايش هفت افسر، و دمش ثلث ستارگان آسمان را كشيده آن ها را بر زمين ريخت و اژدها پيش آن زن-كه مى زاييد- بايستاد تا چون بزايد فرزند او را ببلعد. پس پسر نرینه را زاييد كه همه امت هاى زمين را به عصاى آهنين حكم رانى خواهد كرد و فرزندش به نزد خدا و تخت او ربوده شد. [5]

با اندكى تأمل اَمد در آيات مذكور اين نتيجه به دست مى آید كه شخص مورد بشارت در مكاشفه ياد شده، بزرگترين مولود جهان انسانيت، حضرت مهدى ارواحنا له الفداء است كه در زمان نامعلومى از پشت پرده غيبت با شمشير ظاهر شده و با عصاى آهنين بر بشریت حكومت می كند. [6]

رساله پولس به رومیان : پولس، رساله هاى متعددى داشته است، كه در رساله اش به روميان مى نویسد: زيرا يقين مى دانم كه دردهاى زمان حاضر نسبت به آن جلالى كه در ما ظاهر خواهد شد، هيچ است..و آن كه براى حكمرانى امت ها مبعوث شود، اميد امت ما بر وى خواهد بود. [7]

کتاب اعمال رسولان: و چون دين را گفت، وقتى كه ايشان همى نگریستند بالا برده شد و ابرى او را از چشمان ايشان در ربود. و چون به سوى آسمان چشم دوخته مى بودند، هنگامى كه او مى رفت ناگاه دو مرد سفيد پوش نزد ایشان ايستاده، گفتند: اى مردان جليل چرا ايستاده به سوى آسمان نگرانيد؟ همين عيسى كه از نزد شما به آسمان بالا برده شد باز خواهد آمد، به همين طورى كه او را به سوى آسمان روانه ديديد. [8]

[1] كتاب مقدس انجيل متى ص 41 باب 24.

[2] كتاب مقدس انجيل مرقس ص77 باب 13.

[3] کتاب مقدس انجيل لوقا ص 116 باب 12.

[4] كتاب مقدس انجيل يوحنا ص 152 باب 5.

[5] كتاب مقدس مكاشفه يوحنا ص 408 باب 12.

[6] بشارت عهدین 265-267.

[7] رساله پولس رسول به روميان، ص 252 ر 261باب 8 و 15.

[8] كتاب مقدس اعمال رسولان ص187 باب 1.


انجيل و بشارت موعود


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته