montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

خدايا، خداوندا! بر محمد بن الحسن العسکري، حجت و خليفه ات در زمين، درود فرست؟ او که عدل و دادگري را مي گستراند، و دين انقلابي را برپا مي دارد. او که دوست مؤمنان است و دشمن کافران. او که تاريکيها را مي زدايد، و نور حق را مي تاباند. او که حکمت راستين مي آموزد، و راستي را شعار مي سازد. او که «کلمه تامّه» تو است و رحمت واسعه تو، او که کشتي نجات است و درفش هدايت...
خدايا، خداوندا! عدالت را به دست او جهانگير کن، و ياري و نصر خويش بر او ارزاني دار، و به دست او جباران و منافقان و خدانشناسان را، در هر جاي جهان، نابود ساز! آباديها را به دست او ايمني بخش، و مردمان را به وسيله او به راه راست بياور!
خدايا، خداوندا! همچنانکه دل ما را، با ياد حجت خود مهدي آباد و زنده ساختي، سلاح ما را نيز در راه ياري او آماده و آخته ساز!
خدايا، خداوندا! بر محمد و آل محمد درود فرست! همچنين درود فرست بر جانشين حسن عسکري و وصيّ او، يعني: حجّت قائم که از خلق غايب است و منتظر اذن تو است...
خدايا، خداوندا! بر او درود فرست، و فرج او را نزديک ساز، و وعده اي را که به او داده اي به انجام رسان! او را از پرده غيب به در آر، و با ظهور او گرفتاريها را برطرف فرما!
خدايا، خداوندا! رعب و ترس از او و از قدرت و سپاه او را، پيشاپيش او، روان ساز! دلها را به محبت و ياري او ثابت بدار! آتش جنگ بزرگ با کفار و ظالمان را به دست او شعله ور نما! او را با سپاهي از فرشتگان ياري ده، و بر دشمنان دين چيره گردان!...
خدايا، خداوندا! چنان به دل او الهام کن که همه هستي دشمنان حق و فضيلت را نابود سازد، و همه چيز آنان را در هم ريزد، و همه امکانات آنان را ارزاني اهل حق دارد، و همه پايگاههاي علمي و صنعتي و نظامي و تبليغاتي و اقتصادي آنان را تسخير کند، و همه کاخهاي آنان را به ويراني کشد، و از درون واديها تا سر کوهها همه جا را بگيرد، و همه ذحاير و برکات زمين را به تصرف درآورد، آمين يا ارحم الرّاحمين!

نیایش1


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته