www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

اگر بر امکان ِموضوعی در خارج ادلۀ قطعی وجود دارد ، نمی تواند به جهت مشکلاتی که در برخی موارد پدید می آید آن را انکار کرد ، بلکه این وظیفۀ علما است که مردم را ارشاد کرده، از افراد شیاد و حیله گر و عوام فریب بر حذر دارند ، آیا می توان به مجرّد اینکه عده ای ادّعای دروغین نبوت کرده اند، اصل نبوت را انکار نمود؟

آیا قبول امکان ملاقات در عصر غیبت ، سبب رواج مدعیان دروغین و عوام فریبی نمی شود ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته